โครงการศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในอุตสาหกรรมและอาคารต่าง ๆ (SEC) อุตสาหกรรมกระดาษ
 

1.  การรวบรวมข้อมูล จากแหล่งต่างๆได้แก่

- แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ ข้อมูลที่ได้มาจากการเก็บรวบรวมโดยที่ปรึกษาเอง หรือข้อมูลที่ได้มาจากการเข้าไปตรวจวัดจากสถานประกอบการจริง หรือความคิดเห็นที่ได้จากการประชุมระดมความคิดเห็นจากทางฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกระดาษ คณะผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนจากผู้ประกอบการ นักวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง การเข้าไปตรวจวัด

- แหล่งข้อมูลทุติภูมิ ได้แก่ การรวบรวมข้อมูลและผลการศึกษาที่ได้เคยมีการจัดทำไว้หรือที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ข้อมูลเหล่านี้ เช่น จำนวน รายชื่อและที่อยู่ของโรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งประเทศ กระบวนการผลิตและการใช้พลังงานของอุตสาหกรรมกระดาษต่างๆ ฯลฯ

2.  ศึกษาเกณฑ์การคัดเลือกสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ และ เกณฑ์ การ คัดเลือกโรงงานสำหรับการแบ่งกลุ่ม

3.  การแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรม

- อุตสาหกรรมกระดาษขั้นต้น ลักษณะของอุตสาหกรรมประเภทนี้ จะเกี่ยวข้องกับการผลิตเยื่อกระดาษเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์กระดาษอื่นๆ ซึ่งต้องใช้พลังงานความร้อนสูงมาก สำหรับอุตสาหกรรมประเภทนี้คณะทำงานจะทำการแบ่งตามชนิดของวัตถุดิบ ได้แก่

•  วัตถุดิบจากธรรมชาติ เช่น ไม้ ชานอ้อย

- อุตสาหกรรมกระดาษขั้นกลาง ลักษณะของอุตสาหกรรมประเภทนี้ จะเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากอุตสาหกรรมขั้นต้น เป็นอุตสาหกรรมที่นำเยื่อกระดาษจากอุตสาหกรรมกระดาษขั้นต้นมาผลิตเป็นกระดาษประเภทต่างๆ สำหรับอุตสาหกรรมประเภทนี้คณะทำงานจะทำการแบ่งตามชนิดของผลิตภัณฑ์ ได้แก่

•  กระดาษคราฟท์

•  กระดาษพิมพ์เขียน

•  กระดาษอนามัย

•  กระดาษหนังสือพิมพ์

- อุตสาหกรรมกระดาษขั้นปลาย ลักษณะของอุตสาหกรรมประเภทนี้ จะเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากอุตสาหกรรมขั้นกลาง ได้แก่ โรงงานที่ประกอบกิจการผลิตบรรจุภัณฑ์ และสิ่งพิมพ์ สำหรับอุตสาหกรรมประเภทนี้คณะทำงานจะทำการแบ่งตามชนิดของผลิตภัณฑ์ ได้แก่

•  บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษ

4.  การประเมินค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

- ค่าการใช้พลังงานต่อหน่วยผลผลิต (Specific Energy Consumption : SEC)

ผลรวมของพลังงานที่ใช้ ซึ่งได้จากค่าความร้อนของพลังงานชนิดนั้นๆ คูณกับปริมาณพลังงานนั้นๆ ที่ใช้ในช่วงเวลาหนึ่งๆ โดยคิดจากพลังงานสุทธิคือ เป็นพลังงานที่ซื้อทั้งหมดหักลบกับพลังงานที่ขาย ( หน่วยที่นิยมใช้เป็น MJ)

ผลรวมของปริมาณผลผลิตในช่วงเวลาเดียวกัน

- ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาพรวมของภาคอุตสาหกรรมนั้นๆ
          ค่า Energy Intensity (EI) คือ อัตราส่วนของปริมาณพลังงานที่ใช้ต่อผลของกิจกรรม (Output) ที่ใช้พลังงานนั้นๆ ในระดับของอุตสาหกรรม

ผลรวมของพลังงานที่ใช้ทั้งหมดในกลุ่ม

ผลรวมของ Outputs ทั้งหมดในกลุ่ม

          ค่า Energy Elasticity (EE) เป็นตัวบ่งชี้ถึงผลกระทบที่มีต่อการใช้พลังงานอันเนื่องมาจากการผลิตที่เพิ่มขึ้น เป็นการมองที่อัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณการใช้พลังงานเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในช่วงเวลาเดียวกัน

อัตราการเพิ่มของการใช้พลังงาน

อัตราการเติบโตของ GDP

5.  การตรวจวัด ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการดำเนินการจนมีผลการอนุรักษ์พลังงาน อย่างเป็นรูปธรรม

- เก็บข้อมูลลักษณะกระบวนการผลิต

- เก็บข้อมูลการใช้พลังงาน

- เก็บข้อมูลและตรวจวัด

- ทดสอบความเหมาะสมของรูปแบบและแนวทางการวิเคราะห์เกณฑ์การใช้พลังงาน

6.  การอบรมและการสัมมนาให้ความรู้

- การสัมมนาเปิดตัวโครงการและระดมความคิดเห็นในการกำหนดแนวทางที่เหมาะสมในการศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานของอุตสาหกรรมกระดาษ

- จัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ พพ . หรือบุคคลที่ได้รับคัดเลือกจาก พพ . คือ เพื่อให้เกิดผู้เชี่ยวชาญ ด้านการอนุรักษ์พลังงานในสาขาอุตสาหกรรมกระดาษ ซึ่งอาจจะมีการจัดชมโรงงานตัวอย่าง 1 แห่งตามความเหมาะสม

- การสัมมนาเสนอผลการดำเนินงานของโครงการ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการ และเพื่อความรู้แก่ผู้ที่สนใจ

7.  งานด้านคอมพิวเตอร์ และฐานข้อมูล มีการนำเอาระบบคอมพิวเตอร์ สาระสนเทศ และฐานข้อมูลเข้ามาช่วยในการดำเนินงาน ในหลายส่วนโดยสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มงานดังนี้

- การจัดทำ Web Site ของโครงการเพื่อ ใช้ในการเผยแพร่ผลงานการศึกษาและเป็นแหล่งข้อมูลในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ

- การจัดการระบบฐานข้อมูล ที่ใช้ในการบันทึกและแสดงผลข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในโครงการ เช่น ข้อมูลการใช้พลังงาน ข้อมูลการผลิต ดัชนีการใช้พลังงาน เทคโนโลยีและมาตรการอนุรักษ์พลังงาน และข้อมูลอื่นๆ

 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
17 ถนนพระรามที่ 1 เชิงสะพานกษัตริย์ แขวงรอบเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2223-0021 ถึง 9 โทรสาร : 0-2226-1416