โครงการศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในอุตสาหกรรมและอาคารต่าง ๆ (SEC) อุตสาหกรรมกระดาษ
 

คณะกรรมการ พพ.
รายชื่อ
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
โทรสาร

1. นายนภา วงษ์ประดิษฐ์

วิศวกร 8 ว

02-2231153

02-2231151

2. นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ

วิศวกร 7 ว

02-2263998

02-2263426

3. นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ

วิศวกร 6 ว

02-2264924

02-2263943

4. นายเชฏฐพงษ์ จิระเลิศพงษ์

วิศวกร 6 ว

02-2263850-51

02-2231151

5. นายศุภชัย เชาว์วิศวชัย

วิศวกรเครื่องกล 5

02-2224102-9 ต่อ149

 

คณะทำงานของที่ปรึกษา
ลำดับที่
ตำแหน่ง
ชื่อ - นามสกุล
วุฒิ
การศึกษา
ประสบการณ์
การทำงาน
( ปี )

1

ผู้จัดการโครงการ

รศ . ดร . อภิชิต เทอดโยธิน

ปริญญาเอก

19

2

ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ

นายวรุตร์ จิวะมาวิน

ปริญญาโท

21

3

ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงาน 1

รศ . ดร . สุวิทย์ เตีย

ปริญญาเอก

23

4

ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงาน 2

ดร . จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ

ปริญญาเอก

21

5

ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงาน 1

นายสุรพงษ์ คล้ายมุข

ปริญญาโท

13

6

ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงาน 2

นายจิรพันธุ์ เนื่องจากนิล

ปริญญาโท

13

7

ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงาน 3

นายธนภพ กัลกัตตาวาลา

ปริญญาโท

4

8

ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงาน 4

นายกัมพล แสงวิภาค

ปริญญาโท

3

9

นักวิเคราห์นโยบายและแผน

นายทนงค์ ฉายาวัฒนะ

ปริญญาโท

15

10

เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล

นายขจรพล จิวะมาวิน

ปริญญาตรี

8

11

วิศวกรโครงการ 1

นายอนุสรณ์ รัตนธนโอภาส

ปริญญาโท

2

12

วิศวกรโครงการ 2

นายสุพจน์ โนนคำเฮือง

ปริญญาตรี

5

13

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล

นายรุจน์ พัฒนเจริญ

ปริญญาตรี

5

14

เจ้าหน้าที่ประสานงาน

นางสาวดวงใจ มหาโชติ

ปริญญาตรี

3

15

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวพรรณนิภา ไข่ม่วง

ปริญญาตรี

5

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ
หน่วยงาน

1. รศ.ดร. มานิจ ทองประเสริฐ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Tel : 02-2186638
Fax : 0 2-2522889
Email: [email protected]

Education

Ph.D , 1977 , Mechanical Engineering , Texas Tech University , USA2. ดร.สาวิตรี พิสุทธิ์พิเชษฐ์


รองหัวหน้าภาควิชา วนผลิตภัณฑ์

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Tel : 02- 5790173 ต่อ 19
Fax : 0 2-  942-8042
Email: [email protected]

Education
Ph.D. Pulp and Paper Technology
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย( AIT)3. นายศุภกิจ บุญศิริ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

Tel : 02-2024217
Fax : 02-3543061
Email: [email protected]4. นายรุ่งเรือง สายพวรรณ์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Tel : 02-3451245 
Fax : 02-3451258-9
Email: -

5. นายดำรงศักดิ์ ธีระเกียรติกำจร

บริษัท อุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทย จำกัด
Tel : 034-615000-20,562266-75
Fax : 034-561199
Email: -

6. นายคณิน เอกลัคนารัตน์

บริษัท อุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทย จำกัด
Tel : 034-615000-20,562266-75
Fax : 034-561199
Email: [email protected]

7. นายฉัตรดนัย ฉัตรพลรักษ์

บริษัท เอเบิลคอนซัลแตนท์ จำกัด
Tel : 02- 5099070,5099097
Fax : 02- 5095525
Email: -


8. นายบุญเลี้ยง เหลืองนาคทองดี

อดีตกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด

9. นายนภา วงษ์ประดิษฐ์

วิศวกร 8 ว สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
Tel : 02-2231153
Fax : 02-2231151
Email: -

10. นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ

วิศวกร 7 ว สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
Tel : 02-2263998
Fax : 02-2263426
Email: -

 
โรงงานที่เข้าร่วมโครงการ
ลำดับที่
ชื่อบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ชื่อผลิตภัณฑ์
1
บริษัทอุตสาหกรรมกรุงไทย จำกัด 02-9796011-12 02-9779522 กระดาษแข็ง, กระดาษพิมพ์
2
บริษัทปัญจพล เปเปอร์ อินดัสตรี้จำกัด 035-201997-8, 035-201931 035-201993  
3
บริษัทปัญจพล พัลพ์ อินดัสตรี้จำกัด 035-201997-8, 035-201931 035-201993  
4
บริษัทกระดาษศรีสยาม จำกัด(มหาชน) 034-322553-5 034-322222 กระดาษพิมพ์และเขียน
5
บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (ปราจีนบุรี) 037-298111-5 037-298116 Liner Board,Corrugating Medium
6
บริษัท ไทย-วิคตอรี่เปเปอร์ จำกัด 02-8995350 02-8995351 CHARMY,WINNER,ANNEE
7
บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลน์แอนด์เปเปอร์ จำกัด 056-338338 056-338339 เยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานอ้อย
8
โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน 035-261430-2 035-261433-4 กระดาษพิมพ์,เขียน,ถ่ายเอกสาร
9
บริษัทอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทย จำกัด 034-615022 034-615070 กระดาษคราฟท์
10
บริษัทกระดาษสหไทย จำกัด (มหาชน) 02-7542100 02-3941002 กระดาษพิมพ์เขียน, กระดาษกล่องขาวเคลือบ
11
บริษัท ไฮเทค เปเปอร์ จำกัด 085-8354141 02-6591480  
12
บริษัทคิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย จำกัด 02-5982700-14 02-5982711,
02-9753099
กระดาษเช็ดหน้า"kleenex" , กระดาษเช็ดหน้า"Scott"
13
บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด 02-7093110 02-7093109 กล่องกระดาษแข็ง, กล่องกระดาษลูกฟูก
14
บริษัทเอเชียคราฟท์ เปเปอร์ จำกัด 034-423506-9 034-422599 กระดาษคราฟท์
15
บริษัทแอ๊ดวานอะโกร (ดับเบิลเอ)(ปราจีนบุรี) 085-8350047   เยื่อกระดาษ
16
บริษัทเบอร์ลี่ยุคเกอร์ เซลล๊อกซ์ จำกัด 037-270000 037-270099 ผลิตกระดาษ
17
บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลเปเปอร์ บรรจุภัณฑ์ (ประเทศไทย) จำกัด 038-443399 038-445507 บรรจุภัณฑ์
18
บริษัทนิปปอน ไฮ-แพค(ประเทศไทย) 037-208568-70 037-208583 บรรจุภัณฑ์
19
บริษัทกฤษณะมงคล 034-204495 034-204493 กระดาษคราฟท์
20
บริษัทกล่องกระดาษกรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด 02-4291212-3 02-4291212-3 บรรจุภัณฑ์
21
บริษัทแพนเอเซีย จำกัด 036-531111 ต่อ 301 036-531100 กระดาษหนังสือพิมพ์
22
บริษัทซิลเวอร์แพค จำกัด 02-8074744 02-8074033 บรรจุภัณฑ์
23
บริษัทสยามบรรจุภัณฑ์ชลบุรี (1995) จำกัด 038-338500 038-338470 บรรจุภัณฑ์
24
บริษัทยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) 037-287361-5 037-287370 กระดาษคราฟท์
25
บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด 043-433106 ต่อ 220 043-373412 เยื่อกระดาษ
26
บริษัทเอเอสเอ บ๊อกซ์บอร์ด คอนเทนเนอร์ จำกัด 034-822331-2 034-822330 บรรจุภัณฑ์
27
บริษัทสยามบรรจุภัณฑ์ราชบุรี(1989) จำกัด 032-340355 032-340362 บรรจุภัณฑ์
 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
17 ถนนพระรามที่ 1 เชิงสะพานกษัตริย์ แขวงรอบเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2223-0021 ถึง 9 โทรสาร : 0-2226-1416