โครงการศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในอุตสาหกรรมและอาคารต่าง ๆ (SEC) อุตสาหกรรมกระดาษ
 

•  เพื่อให้ได้ข้อมูลเทคโนโลยีหรือมาตรการเชิงลึกด้านอนุรักษ์พลังงานสำหรับอุตสาหกรรมกระดาษที่มีศักยภาพในการนำมาขยายผลให้กับโรงงานต่างๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรมกระดาษได้อย่างเป็นรูปธรรม

•  เพื่อให้ทราบค่า Energy Intensity และ Energy Elasticity ของอุตสาหกรรมกระดาษทั้งประเทศ (ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอุตสาหกรรมกระดาษในภาพรวม) หรือค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอุตสาหกรรมกระดาษในรูปแบบอื่นที่มีความเหมาะสม

•  เพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งของ พพ . และภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้และเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
17 ถนนพระรามที่ 1 เชิงสะพานกษัตริย์ แขวงรอบเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2223-0021 ถึง 9 โทรสาร : 0-2226-1416