โครงการศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในอุตสาหกรรมและอาคารต่าง ๆ (SEC) อุตสาหกรรมกระดาษ
 

          อุตสาหกรรมกระดาษเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่สร้างรายได้ให้กับประเทศปีละหลายหมื่นล้านบาท อีกทั้งมีแนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการบริโภคภายในประเทศและส่งออก เนื่องจากยังมีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมกระดาษในปริมาณที่สูง ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นล้วนส่งผลให้อุตสาหกรรมกระดาษยังคงเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่รัฐบาลควรให้การส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้มีศักยภาพที่สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว อีกทั้งหากพิจารณาเพิ่มเติมในมิติด้านพลังงานอุตสาหกรรมกระดาษถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้พลังงานในปริมาณค่อนข้างสูง และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มระดับการใช้พลังงานต่อไปตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องหาแนวทางที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้อุตสาหกรรมดังกล่าวมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกจากจะส่งผลในเรื่องพลังงานที่สามารถประหยัดได้แล้ว ยังเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศในเวทีการค้าโลกอีกทางหนึ่งด้วย

          กระดาษเป็นอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนการใช้พลังงาน ร้อยละ 3.47 ของพลังงานทั้งหมดที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต มีการขยายปริมาณการผลิตอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี ตามความต้องการใช้กระดาษของประเทศ เนื่องจากมีการพัฒนาด้านการบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้สถานประกอบการทราบถึงสภาวะการใช้พลังงานและประสิทธิภาพการใช้พลังงานของสถานประกอบการของตนเอง อันจะส่งผลให้เกิดความตระหนักในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามนโยบายพลังงานของประเทศ พพ . ในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบ กำกับและดูแลการใช้พลังงานและการปฏิบัติตาม พรบ . การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จึงมีนโยบายให้มีแผนการดำเนินงานที่จะนำไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานในการดำเนินการดังกล่าว ได้นำวิธีการวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยพิจารณาจากดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ได้แก่ ค่าดัชนีการใช้พลังงานต่อหน่วยผลผลิต (SEC), ค่า Energy Intensity และค่า Energy Elasticity มาใช้เป็นกลยุทธ์หนึ่งเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
17 ถนนพระรามที่ 1 เชิงสะพานกษัตริย์ แขวงรอบเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2223-0021 ถึง 9 โทรสาร : 0-2226-1416