เกี่ยวกับหน่วยงาน : About Us  
     
 
     
   
   
   
   
ข้อมูลหน่วยงาน
กลุ่มงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน หรือ กลุ่มวิจัย EnConLab ( Energy Conservation Laboratory)
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อม และวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด
เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ : 0 2470 9604-8
โทรสาร : 0 2470 9609 ต่อ 1414
http://www.enconlab.com
 
 
ความหมายของ EnConLab

EnConLab มาจากคำว่า Energy Conservation Laboratory หมายถึง “ห้องทดลองทางด้านการอนุรักษ์พลังงาน“ แนวคิดในการทำงานของ EnConLab จึงเป็นงาน ที่ค้นเข้าไปในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานที่ประเทศชาติยังไม่รู้ หรือ ยังไม่มีคำตอบสรุปที่แน่ชัด

การทำงานของ EnConLab จึงเป็นงานที่ค้นเข้าไปในข้อเท็จจริงนั้น ๆ เพื่อนำความจริงที่ได้ออกมาใช้ในการตัดสินใจดำเนินนโยบาย หรือวางแนวทางในการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและเกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่ประเทศชาติ

 
 

Copyright ©2004 www.enconlab.com