ระยะเวลาดำเนินงาน  : มิถุนายน 2552 –  ธันวาคม 2553
แหล่งทุน  :  การไฟฟ้านครหลวง
รายละเอียด : เป็นการเข้าตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานอย่างละเอียดในอาคารโรงงานขนาดใหญ่  ที่เป็นลูกค้าการไฟฟ้านครหลวง จำนวน 13 แห่ง และทำแผนการตรวจวัดและพิสูจน์ผลหากมีการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอ โรงงานต่างๆ มีดังนี้
1. Wanavit Manufacturing Co., Ltd. (Bangkok)
2. Bangkok Weaving Mills Co.,Ltd. (Bangkok)
3. Krungthon Hospital (Bangkok)
4. Delta Electronic (Thailand) Public Co.,Ltd. (Bangkok)
5. TOYOTA Motor Thailand Co.,Ltd. (Samutprakhan)
6. Thai Pipe Industry Co.,Ltd. (Bangkok)
7. Grand Mercure Fortune Hotel  (Bangkok)
8. Dumax Co.,Ltd. (Samutprakhan)
9. Olympia Thai Tower (Bangkok)
10. The Mall Department store (Bangkok)
11. Mandarin Spinning Industry (Bangkok)
12. Glass House Building (Bangkok)
13. Siam Food Supply Co.,Ltd. (Samutprakhan)