กลุ่มวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โครงการการศึกษาศักยภาพในการลดค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดด้วยมาตรการ Demand Response: กรณีศึกษาภาคธุรกิจ
โครงการสร้างขุมกำลังบุคลากร ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
โครงการส่งเสริมการจัดการด้านการใช้พลังงาน โดยวิธีประกวดราคา
โครงการอนุรักษ์พลังงานของอาคารภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
โครงการศึกษาจัดทำร่างกฎกระทรวง ว่าด้วยการกำหนดเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาทบทวนร่างกฎกระทรวง ว่าด้วยการกำหนดเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 2
โครงการให้ความรู้เรื่อง Energy Audit แก่หน่วยงานของรัฐและจังหวัด
โครงการศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในอุตสาหกรรมกระดาษ
โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานควบคุม
โครงการที่ปรึกษาและตรวจสอบ มจธ.
โครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษา เพื่อการประหยัดพลังงาน
การจัดทำรายงานสถานะภาพ โรงงานควบคุม Feedback Report.
 
 
  ฉบับ 1 - 6 เดือน ม.ค. - มิ.ย. 56
  ฉบับ 3 - 4 เดือน ก.ค. - ธ.ค. 55
  ฉบับ 1 - 2 เดือน ม.ค. - มิ.ย. 55
 
 
การสัมมนาและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง "โลกร้อน : วิกฤต หรือ โอกาส?" วันที่ 29 มิถุนายน 2558 เวลา โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต ประตูน้ำ กรุงเทพฯ
 
สัมมนาเปิดโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม โดยโรงงานควบคุม(กลุ่มกรุงเทพฯและปริมณฑล)
 
งานสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม ปี 50 (ชุดที่ 1)
 
งานสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม ปี 50 (ชุดที่ 2)
 
 
EnConLab เป็นหน่วยงานที่ ทำการค้นคว้าวิจัย เป็นที่ปรึกษา ทางด้านพลังงาน อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ คณะพลังงานและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
โครงการนี้จะส่งเสริมให้อาคารที่มีมอเตอร์มาใช้โปรแกรมประเมินประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อช่วยประเมินผลประหยัดจากการเปลี่ยนมอเตอร์เป็นมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการผลิตน้ำเย็นราคาต่ำและใช้งานง่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารธุรกิจได้อย่างดี
โครงการนี้จะเชิญชวนอาคารที่เข้าร่วมโครงการ ประกวดการแข่งขันการประหยัดพลังงานในอาคาร
โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจและความคุ้นเคยกับยานยนต์ไฟฟ้า โดยเน้นในกลุ่มผู้ใช้รถตุ๊กตุ๊กรับจ้างและรถตุ๊กตุ๊กส่วนบุคคล ให้เกิดการเปลี่ยนมาใช้รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าจำนวน 100 คัน และติดตามประเมินผลการใช้งาน พร้อมทั้งนำรถยนต์เก่ามาศึกษาดัดแปลงเป็นรถตุีกตุ๊กไฟฟ้าต่อไป
โรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่มีการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง จึงมีชั่วโมงการใช้งานสูง และอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานภายในอาคารมีสภาพเก่าและล้าสมัย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจึงได้จัดทำโครงการขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเงินลงทุนบางส่วนในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดการใช้พลังงานของอาคารโรงพยาบาลภาครัฐ อีกทั้งในภาพรวมของประเทศสามารถลดการนำเข้าพลังงานและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไป
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพการนำความร้อนทิ้งในภาคอุตสาหกรรม และภาคอาคารธุรกิจทั้งระบบ โดยประเมินสถานะความร้อนทิ้งในอุตสาหกรรมแต่ละประเภท จากการเข้าสำรวจโรงงาน อาคารตัวอย่าง ร่วมกับการส่งแบบสอบถามโรงงาน การศึกษาและเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม และประเมินศักยภาพรวมในภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด นอกจากนี้จะประเมินปัญหาอุปสรรค และจัดประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย วิเคราะห์และจัดทำแผนส่งเสริมการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจของประเทศไทย เพื่อให้สถานประกอบการ และหน่วยงานนโยบายภาครัฐได้นำไปใช้ต่อไป
การไฟฟ้านครหลวง เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดจำหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง มีความห่วงใยถึงการใช้ไฟฟ้าของประเทศที่มีอัตราสูงขึ้นตลอดเวลา ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและเป็นภาระต่อประเทศในด้านค่าใช้จ่ายด้านพลังงานอย่างมาก ดังนั้นจึงมีดำริที่จะส่งเสริมให้ลูกค้าของการไฟฟ้านครหลวง มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการยกย่องผู้ที่ได้ปรับปรุงการใช้พลังงานจนมีประสิทธิภาพสูงอยู่ในเกณฑ์ที่ทางการไฟฟ้านครหลวงกำหนด โดยจะมอบตราสัญลักษณ์อาคารประสิทธิภาพสูง กฟน.ให้และสำหรับผู้ที่สามารถปรับปรุงการใช้ให้ประหยัดขึ้นได้อีกในระหว่างเข้าร่วมโครงการยังอาจได้รับตราสัญลักษณ์ประเภทพัฒนาการใช้พลังงานยอดเยี่ยม รวมถึงเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศ
"โครงการส่งเสริมการจัดการด้านการใช้พลังงานโดยวิธีประกวดราคา" โดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการจูงใจผู้ประกอบการให้ตัดสินใจลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานทั้งด้านไฟฟ้าและความร้อน โดยใช้เงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เป็นเงินสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเอกชนประเภทต่างๆ อาทิเช่น โรงงานอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า โรงพยาบาล โรงแรม และรีสอร์ท เป็นต้น โดยโครงการนี้จะจ่ายเงินสนับสนุนให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกตามหน่วยพลังงานที่ประหยัดได้ใน 1 ปี และผู้เสนอขอรับเงินสนับสนุนต่อค่าพลังงานที่ประหยัดได้ต่อปีต่ำที่สุดจะมีโอกาสได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ก่อน
Copyright ©2004 www.enconlab.com