โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาทบทวนร่างกฏกระทรวง ว่าด้วยการกำหนดเครื่องจักร อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 2
ร่างกฎกระทรวงและร่างมาตรฐาน
ข่าวการประชุมสัมมนา
  เชื่อมโยงสู่แหล่งข้อมูลอื่น
ร่างกฎกระทรวง ผลิตภัณฑ์กลุ่ม 1 การประชุมวิชาการกลุ่มอุปกรณ์ที่ 2 ครั้งที่ 4 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ
ร่างกฎกระทรวง ผลิตภัณฑ์กลุ่ม 2 การประชุมวิชาการกลุ่มอุปกรณ์ที่ 2 ครั้งที่ 3 หน่วยวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (EnConLab)
ร่างกฎกระทรวง ผลิตภัณฑ์กลุ่ม 3 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นกลุ่มอุปกรณ์ที่ 4 กระทรวงพลังงาน
ร่างกฎกระทรวง ผลิตภัณฑ์กลุ่ม 4 การประชุมวิชาการกลุ่มอุปกรณ์ที่ 4 ครั้งที่ 6  
     
กลุ่มงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (En Con Lab) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพ 10140
โทร (02) 8725491-4 โทรสาร (02) 8725495