สัมมนา การอนุรักษ์พลังงานอย่างชาญฉลาด
จัดขึ้นที่ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการไบเทค วันที่ 3-4 มิถุนายน 2558
โดย คณะพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


          แม้ว่าการอนุรักษ์พลังงานดูจะเป็นเรื่องที่หลายกิจการคุ้นเคยและได้ทำมายาวนาน แต่ไม่ใช่ทุกกิจการที่ทำได้สำเร็จยังคงมีกิจการจำนวนมากที่เริ่มต้นอย่างผิดวิธีส่งผลให้เกิดการต่อต้านจากคนทำงาน ผลประหยัดจึงไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย ซึ่งการอนุรักษ์พลังงานอย่างเต็มรูปแบบนั้นเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการหลอมรวมเทคนิคด้านการอนุรักษ์พลังงานที่มีทางเลือกที่หลากหลายเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร พฤติกรรมของคนทำงาน และการผลักดันอย่างมีศิลปะของผู้บริหาร การขาดความเชื่อมโยงอย่างเหมาะสมในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง จะส่งผลให้ผลลัพธ์ของการประหยัดพลังงานไม่เต็มศักยภาพ

          ดังนั้น จึงได้มีการจัดสัมมนาการอนุรักษ์พลังงานอย่างชาญฉลาดนี้ขึ้นมา ซึ่งจัดงานโดยคณะพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และบริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจัดขึ้นที่ งาน ENTECH POLLUTEC ASIA 2015 ศูนย์การประชุมและนิทรรศการ ไบเทค วันที่ 3-4 มิถุนายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอมุมมองในการเริ่มต้นของการอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสม ครบในทุกมิติทั้งการบริหารและเทคโนโลยี เพื่อให้งานการอนุรักษ์พลังงานในองค์กรของท่านราบรื่น สนุกสนาน และได้ผลสัมฤทธิ์สูงสุด

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา