Get Adobe Flash player

ศักยภาพการนาความร้อนทิ้งกลับมาใช้ของประเทศไทย

ศักยภาพการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ของประเทศไทย

คณะผู้วิจัยได้สำรวจโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ของไทยรวม 44 แห่งและเก็บข้อมูลความร้อนทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน 117 แห่ง โดยใช้แบบสอบถามและได้ประเมินความร้อนทิ้งที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก พบว่ามีศักยภาพรวม 1042 ktoe คิดเป็นร้อยละ 25 ของการใช้เชื้อเพลิงของภาคอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และเมื่อแบ่งออกเป็นภาคการผลิตไฟฟ้าจะมีศักยภาพ 330.14 ktoe หรือร้อยละ 1.1 และกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น 711.79 ktoe หรือร้อยละ 6.1