Get Adobe Flash player

เทคโนโลยีการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้มี 5 วิธีการ

 

เทคโนโลยีการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้

จากการศึกษารวบรวมศักยภาพในการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ในสหรัฐอเมริกา โดยกระทรวงพลังงาน สหรัฐอเมริกา และการศึกษาที่เกี่ยวข้อง พบว่า เทคโนโลยีการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้มี 5 วิธีการ ดังนี้

  1. เทคโนโลยีเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
  2. การอุ่นชิ้นงาน
  3. เทคโนโลยีความร้อนอุณหภูมิต่ำกลับมาใช้
  4. เทคโนโลยีความร้อนทิ้งด้านการปรับอากาศ
  5. การผลิตไฟฟ้า