Get Adobe Flash player

กระบวนการผลักดันการนำไปใช้ประโยชน์

กระบวนการผลักดันการนำไปใช้ประโยชน์

1 การมีส่วนร่วม ที่ปรึกษาจะเชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชิงนโยบายร่วมเป็น คณะกรรมการวิชาการของโครงการ เพื่อร่วมให้ข้อเสนอแนะ และเป็นผลการศึกษาร่วมกัน

2 ที่ปรึกษาจะจัดประชุมเสนอผลการศึกษาต่อคณะกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3 จะจัดส่งรายงานผลการศึกษาที่ สกว.เห็นชอบแล้วให้หน่วยงานนโยบายที่กี่ยวข้อง และโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการทุกแห่ง

Read more ...