Get Adobe Flash player

วัตถุประสงค์

1 เพื่อให้ทราบศักยภาพและความคุ้มค่าในการประหยัดพลังงานจากการนำความร้อนกลับมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมและอาคารของประเทศไทย

2. เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคในการนำความร้อนกลับมาใช้ และแผนงานส่งเสริมสถานประกอบการให้ดำเนินการปรับปรุง

3. เพื่อให้ทราบเทคโนโลยีและมาตรการนำความร้อนกลับมาใช้ที่น่าสนใจ ทั้งที่ใช้งานกันแล้วในเชิงพาณิชย์และมีความเป็นไปได้ในอนาคต