Get Adobe Flash player

ความเป็นมาและความสำคัญ

ภาคอุตสาหกรรมของไทย ยังมีความร้อนทิ้งอยู่จำนวนหนึ่งที่ยังไม่มีการนำไปใช้ประโยชน์   ตัวอย่างเช่น โรงงานอุตสาหกรรมประเภท อโลหะ ที่มีเตาเผาไอเสียอุณหภูมิสูง โรงงานอาหารแช่แข็ง ที่มีทั้งน้ำเย็น และไอน้ำเหลือทิ้ง  ตารางที่ 1 แสดงผลการศึกษาศักยภาพในการนำความร้อนทิ้งจากไอเสียกลับมาใช้ของเตาเผาประเภทต่างๆ ในประเทศไทย [พุฒิพลและคณะ,2543] 

 

ภาคอุตสาหกรรมของไทย ยังมีความร้อนทิ้งอยู่จำนวนหนึ่งที่ยังไม่มีการนำไปใช้ประโยชน์   ตัวอย่างเช่น โรงงานอุตสาหกรรมประเภท อโลหะ ที่มีเตาเผาไอเสียอุณหภูมิสูง โรงงานอาหารแช่แข็ง ที่มีทั้งน้ำเย็น และไอน้ำเหลือทิ้ง  ตารางที่ 1 แสดงผลการศึกษาศักยภาพในการนำความร้อนทิ้งจากไอเสียกลับมาใช้ของเตาเผาประเภทต่างๆ ในประเทศไทย [พุฒิพลและคณะ,2543] 

ตาราง ศักยภาพการนำความร้อนกลับมาใช้

ประเภทเตาเผา

อัตราที่นำกลับมาใช้ได้

เตาเผาปูนปลาสเตอร์ 23.59%
เตาเผาเซรามิกซ์ 80.47%
เตาเผาเหล็ก 46.33%
เตาหลอมแก้ว 43.93%
เตาเผากระเบื้อง 42.30%

ที่ผ่านมามีการศึกษาค่อนข้างมากเกี่ยวกับการนำความร้อนทิ้งในภาคอุตสาหกรรม แต่ละประเภทมาใช้ แต่ขาดการศึกษาศักยภาพในภาพรวม และไม่มีข้อมูลว่าทั้งประเทศมี ความร้อนทิ้งประเภทต่างๆ เท่าใด ในด้านผู้ประกอบการขาดข้อมูล เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ และความคุ้มค่า

จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการในการลงทุนนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้พบว่า ส่วนหนึ่งเกิดจากเงินลงทุน ความไม่มั่นใจ และขาดความรู้ในเทคโนโลยี รวมทั้งแผนงานส่งเสริมของภาครัฐในเทคโนโลยีด้านนี้ยังไม่ชัดเจนและขาดการบูรณาการให้ครอบคลุมทั้งผู้ใช้ ผู้ผลิต ผู้จำหน่ายเทคโนโลยี ภาครัฐ