การสัมมนาและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “โลกร้อน : วิกฤต หรือ โอกาส?”  |  วันที่ 29 มิถุนายน 2558 ณ ห้องบอลรูม A ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต ประตูน้ำ กรุงเทพฯ
 
Thumbnail Image Table
Seminar290658_121.jpg
Size (KB): 133 KB
Seminar290658_122.jpg
Size (KB): 140 KB
Seminar290658_123.jpg
Size (KB): 173 KB
Seminar290658_124.jpg
Size (KB): 156 KB
Seminar290658_125.jpg
Size (KB): 139 KB
Seminar290658_126.jpg
Size (KB): 180 KB
Seminar290658_127.jpg
Size (KB): 186 KB
Seminar290658_128.jpg
Size (KB): 147 KB
Seminar290658_129.jpg
Size (KB): 163 KB
Seminar290658_130.jpg
Size (KB): 208 KB
Seminar290658_131.jpg
Size (KB): 153 KB
Seminar290658_132.jpg
Size (KB): 131 KB
Seminar290658_133.jpg
Size (KB): 152 KB
Seminar290658_134.jpg
Size (KB): 149 KB
Seminar290658_135.jpg
Size (KB): 155 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10