การสัมมนาและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “โลกร้อน : วิกฤต หรือ โอกาส?”  |  วันที่ 29 มิถุนายน 2558 ณ ห้องบอลรูม A ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต ประตูน้ำ กรุงเทพฯ
 
Thumbnail Image Table
Seminar290658_61.jpg
Size (KB): 226 KB
Seminar290658_62.jpg
Size (KB): 220 KB
Seminar290658_63.jpg
Size (KB): 102 KB
Seminar290658_64.jpg
Size (KB): 127 KB
Seminar290658_65.jpg
Size (KB): 162 KB
Seminar290658_66.jpg
Size (KB): 159 KB
Seminar290658_67.jpg
Size (KB): 132 KB
Seminar290658_68.jpg
Size (KB): 179 KB
Seminar290658_69.jpg
Size (KB): 175 KB
Seminar290658_70.jpg
Size (KB): 151 KB
Seminar290658_71.jpg
Size (KB): 178 KB
Seminar290658_72.jpg
Size (KB): 172 KB
Seminar290658_73.jpg
Size (KB): 232 KB
Seminar290658_74.jpg
Size (KB): 178 KB
Seminar290658_75.jpg
Size (KB): 148 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10