การสัมมนาและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “โลกร้อน : วิกฤต หรือ โอกาส?”  |  วันที่ 29 มิถุนายน 2558 ณ ห้องบอลรูม A ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต ประตูน้ำ กรุงเทพฯ
 
Thumbnail Image Table
Seminar290658_31.jpg
Size (KB): 198 KB
Seminar290658_32.jpg
Size (KB): 166 KB
Seminar290658_33.jpg
Size (KB): 240 KB
Seminar290658_34.jpg
Size (KB): 157 KB
Seminar290658_35.jpg
Size (KB): 233 KB
Seminar290658_36.jpg
Size (KB): 208 KB
Seminar290658_37.jpg
Size (KB): 213 KB
Seminar290658_38.jpg
Size (KB): 179 KB
Seminar290658_39.jpg
Size (KB): 203 KB
Seminar290658_40.jpg
Size (KB): 167 KB
Seminar290658_41.jpg
Size (KB): 186 KB
Seminar290658_42.jpg
Size (KB): 174 KB
Seminar290658_43.jpg
Size (KB): 131 KB
Seminar290658_44.jpg
Size (KB): 183 KB
Seminar290658_45.jpg
Size (KB): 165 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10