การสัมมนาและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “โลกร้อน : วิกฤต หรือ โอกาส?”  |  วันที่ 29 มิถุนายน 2558 ณ ห้องบอลรูม A ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต ประตูน้ำ กรุงเทพฯ
 
Thumbnail Image Table
Seminar290658_16.jpg
Size (KB): 171 KB
Seminar290658_17.jpg
Size (KB): 173 KB
Seminar290658_18.jpg
Size (KB): 170 KB
Seminar290658_19.jpg
Size (KB): 125 KB
Seminar290658_20.jpg
Size (KB): 181 KB
Seminar290658_21.jpg
Size (KB): 159 KB
Seminar290658_22.jpg
Size (KB): 166 KB
Seminar290658_23.jpg
Size (KB): 142 KB
Seminar290658_24.jpg
Size (KB): 122 KB
Seminar290658_25.jpg
Size (KB): 173 KB
Seminar290658_26.jpg
Size (KB): 154 KB
Seminar290658_27.jpg
Size (KB): 178 KB
Seminar290658_28.jpg
Size (KB): 139 KB
Seminar290658_29.jpg
Size (KB): 179 KB
Seminar290658_30.jpg
Size (KB): 127 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10