การสัมมนาและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “โลกร้อน : วิกฤต หรือ โอกาส?”  |  วันที่ 29 มิถุนายน 2558 ณ ห้องบอลรูม A ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต ประตูน้ำ กรุงเทพฯ
 
Thumbnail Image Table
Seminar290658_01.jpg
Size (KB): 193 KB
Seminar290658_02.jpg
Size (KB): 178 KB
Seminar290658_03.jpg
Size (KB): 174 KB
Seminar290658_04.jpg
Size (KB): 154 KB
Seminar290658_05.jpg
Size (KB): 174 KB
Seminar290658_06.jpg
Size (KB): 158 KB
Seminar290658_07.jpg
Size (KB): 161 KB
Seminar290658_08.jpg
Size (KB): 155 KB
Seminar290658_09.jpg
Size (KB): 177 KB
Seminar290658_10.jpg
Size (KB): 171 KB
Seminar290658_11.jpg
Size (KB): 161 KB
Seminar290658_12.jpg
Size (KB): 152 KB
Seminar290658_13.jpg
Size (KB): 167 KB
Seminar290658_14.jpg
Size (KB): 157 KB
Seminar290658_15.jpg
Size (KB): 173 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10