จัดสัมมนาโครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษา เพื่อการประหยัดพลังงาน
 
 
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางการสัมมนารอบที่ 1
วัน / เวลา
หัวข้อ
ผู้เข้าสัมมนา
วันที่หนึ่ง

08:30 - 09:00

ลงทะเบียน

อาจารย์สถาบันอาชีวศึกษา
เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคของ
กฟผ. กฟภ.กฟน. พพ.และ สพภ.

09:00 - 09:30

ประธานเปิดการฝึกอบรม

09:30 - 11:00

การสร้างจิตสำนึก

11:00 - 12:00

ระบบการจัดการพลังงาน

พักเที่ยง

13:00 - 14:30

อัตราค่าไฟฟ้า

14:30 - 15:30

ระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าแสงสว่าง

15:30 - 16:00

กิจกรรมสรุปเนื้อหา
วันที่สอง

9:00 - 10:30

มอเตอร์ไฟฟ้าและระบบอัดอากาศ

อาจารย์สถาบันอาชีวศึกษา
เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคของ
กฟผ. กฟภ.กฟน. พพ.และ สพภ.

10:30 - 12:00

ระบบปรับอากาศ

พักเที่ยง

13:00 - 15:00

หม้อไอน้ำและระบบใช้ไอน้ำ

15:00 - 15:30

กิจกรรมสรุปเนื้อหา

     

ตารางการสัมมนารอบที่ 2
วัน / เวลา
หัวข้อ
ผู้เข้าสัมมนา
วันที่หนึ่ง

08:30 - 09:00

ลงทะเบียน

ทีมเทคนิค

09:00 - 10:00

แนวปฏิบัติที่ดีในการเข้าให้คำปรึกษา

10:00 - 11:00

การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

11:00 - 12:00

การสำรวจศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า

พักเที่ยง

13:00 - 14:00

การสำรวจศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานในเครื่องอัดอากาศ

14:00 - 15:00

การสำรวจศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ

15:00 - 17:00

การสำรวจศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานความร้อน
วันที่สอง
9:00 - 17:00
เข้าเยี่ยมโรงงานให้คำปรึกษา
ทีมเทคนิค
     
วันที่สาม
08:30 - 12:00
วิเคราะห์และประมวลผลและการจัดทำรายงานสรุป
ทีมเทคนิค
     
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
126 ถนนประชาอุทิศ บางมด ทุ่มครุ กรุงเทพ 10140
โทร (02) 8725491-4 โทรสาร (02) 8725495