จัดสัมมนาโครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษา เพื่อการประหยัดพลังงาน
 
 
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

 

 

ที่มาของโครงการ
          โครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงาน เป็นโครงการที่กระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ให้การสนับสนุนช่วยเหลือโรงงานอุตสาหกรรมให้ดำเนินการประหยัดพลังงาน โดยความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าภูมิภาค โดยส่งทีมเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญเข้าสำรวจและให้คำปรึกษาการใช้พลังงานในโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ซึ่งโครงการ ฯ นี้มีระยะเวลา 1 ปี
วัตถุประสงค์ของโครงการ
          โครงการ ฯ นี้มีวัตถุประสงค์ ที่จะส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเจ้าหน้าที่เทคนิคของ กฟผ.กฟน. กพภ.และ พพ. ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การอนุรักษ์พลังงาน เมื่อจบการสัมมนาแล้ว สามารถจัดตั้งทีมเทคนิคเพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางแก่โรงงานอุตสาหกรรม ทำการสำรวจการใช้พลังงานเบื้องต้นในโรงงาน พร้อมแนะนำแนวทางในการอนุรักษ์พลังงานให้กับโรงงาน เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและกระจายงานด้านอนุรักษ์พลังงานไปสู่ภูมิภาคมากขึ้น เพื่อทำให้โครงการฯ มีความยั่งยืน โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีดำเนินการจัดสัมมนาเพื่อที่จะให้เป็นการเพิ่มทักษะ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตราฐานการจัดการพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน และเทคนิคการประหยัดพลังงานเป็นไปอย่างทั่วถึงและครอบคลุมหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น ทั้งที่อยู่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมจำนวนประมาณ 420 คน การจัดสัมมนาจะแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ ตามภูมิภาคของประเทศ สำหรับการจัดการสัมมนานั้นทางมหาวิทยาลัยฯ แบ่งการจัดการสัมมนาออกเป็น 2 รอบเมื่อสัมมนารออบที่ 1 จบจะทำการคัดเลือกบุคลากรให้ได้ประมาณ 160 คน เข้าสัมมนาในรอบที่ 2 เมื่อจบการสัมมนารอบที่ 2 จะจัดตั้งทีมเทคนิคได้ประมาณ 80 ทีม ประกอบด้วย อาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษา เจ้าหน้าที่เทคนิคของการไฟฟ้า และนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา เข้าให้คำปรึกษาในโรงงานที่ทางโครงการฯ จัดเตรียมไว้ หรือทางอาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษา เจ้าหน้าที่เทคนิคของการไฟฟ้าติดต่อเอง
 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
126 ถนนประชาอุทิศ บางมด ทุ่มครุ กรุงเทพ 10140
โทร (02) 8725491-4 โทรสาร (02) 8725495