โครงการสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 2

การเข้าร่วมโครงการ


 
เงื่อนไขการขอรับสิทธิประโยชน์
1. ผู้ขอรับสิทธิ์ต้องเป็นผู้ประกอบการประเภทโรงงานและอาคารเอกชน
2. สนับสนุนเป็นจำนวนเงินสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อสถานประกอบการ/สาขาที่ตั้ง และจ่ายเงินสนับสนุนไม่เกินกว่าที่ชำระภาษีปี 2551 ต่อกรมสรรพกร
3. ผู้ประกอบการจะต้องเป็นผู้จัดหาเครื่องมือการตรวจวัด
4. การรับรองผลประหยัดและสิทธิประโยชน์เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานและดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 2
การคำนวณสิทธิประโยชน์
สิทธิประโยชน์ = [ผลประหยัดที่ตรวจวัดได้จริงในปีภาษี 2551 x อัตราการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ; ร้อยละ 30, 25, 15]
ระยะเวลาดำเนินโครงการ
เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2550 – 15 พฤษภาคม 2551 (ทั้งนี้อยู่ภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในแต่ละรอบในแต่ละราย หรือจนกว่าใช้เงินสนับสนุนตามวงเงิน 100 ล้านบาท
มาตรการที่เข้าข่ายการขอรับสิทธิประโยชน์
1. มาตรการที่ดำเนินการต้องไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเกินกว่าค่ามาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด
2. มาตรการที่ดำเนินการต้องลดการใช้พลังงานเดิม หรือลดมูลค่าการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงและพลังงานจากต่างประเทศ
3. มาตรการที่ดำเนินการต้องมีการลงทุนในอุปกรณ์หรือกระบวนการผลิตอันก่อให้เกิดผลประหยัดด้านพลังงานอย่างถาวร
4. มาตรการที่ดำเนินการต้องมีผลประหยัดจากการประเมินไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท/มาตรการ/ปี
5. มาตรการที่นำเสนอจะต้องได้รับการเห็นชอบจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองบริษัท
6. สถานประกอบการสามารถขอเพิ่มเติมและเปลี่ยนแผลงมาตรการได้ 1 ครั้ง ภายหลังจากได้รับอนุมัติการเข้าร่วมโครงการ และต้องมีมูลเหตุจากการเพิ่ม/ลดการลงทุน และ/หรือ เปลี่ยนแปลงขนาดอุปกรณ์

ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุน
1. ยื่นใบสมัครต่อกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ( ดาวน์โหลดใบสมัคร )
2. คณะกรรมการฯ พิจารณาเอกสารและอนุมัติให้สถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ
3. สถานประกอบการดำเนินการตรวจวัดก่อนการปรับปรุง และรายงานผลต่อที่ปรึกษาตรวจสอบการใช้พลังงาน (Auditor)
4. คณะกรรมการฯ ตรวจสอบผลการตรวจวัดก่อนการปรับปรุงและอนุมัติให้สถานประกอบการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อการประหยัดพลังงานได้
5. สถานประกอบการดำเนินการตรวจวัดหลังการปรับปรุง และรายงานผลต่อที่ปรึกษาตรวจสอบการใช้พลังงาน (Auditor)
6. คณะกรรมการฯ ตรวจสอบผลการตรวจวัดหลังการปรับปรุง หากเห็นชอบจึงอนุมัติจ่ายเงินสนับสนุนและอนุมัติใบรับรองต่อสถานประกอบการ
7. การขอรับเงินสนับสนุนสิทธิประโยชน์ทางภาษี สถานประกอบการต้องนำหลักฐานการชำระภาษีจากกรมสรรพากรพร้อมเอกสารอนุมัติจ่ายเงินสนับสนุนฯ จากคณะกรรมการฯ มายื่นขอรับเงินภาษีคืน จาก พพ.

หมายเหตุ

- ผู้ประกอบการเป็นผู้จัดหาเครื่องมือการตรวจวัดและส่งผลการ ตรวจวัดก่อนการปรับปรุงภายใน 60 วัน นับตั้งแต่ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการ
- ต้องดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2551
- ต้องส่งผลการตรวจวัดหลังการปรับปรุงภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ติดตั้งอุปกรณ์แล้วเสร็จ

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์อำนวยการโครงการสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน
อาคาร 8 ชั้น 2 เลขที่ 17 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2222-4485-6 โทรสาร 02222-4487

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ : www.energy-tax.com, www.dede.go.th

กลุ่มงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (En Con Lab) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพ 10140
โทร (02) 8725491-4 โทรสาร (02) 8725495
www.enconlab.com
website hit counters