Black Ribbon

โครงการได้รวบรวมข้อกำหนดในการจัดซื้อจัดจ้างที่ใช้ในโครงการอื่นๆ เช่น พพ., อุปกรณ์เบอร์ 5 ของ กฟผ.ฯลฯ มาเพื่อเป็นแนวทางให้กับโรงพยาบาล ซึ่งการนำไปปรับใช้ จำเป็นต้องปรับให้ตรงกับความต้องการของโรงพยาบาลอีกครั้ง ดังต่อไปนี้ 

หัวข้อ เอกสารดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
 1. ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ำของหลอดไฟ LED TUBE ขนาด 9 วัตต์ สำหรับโครงการเปลี่ยนหลอดประหยัดพลังงาน LED ในหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษาของรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2559 pdf (612 KB)
 2. คู่มือการเลือกหลอด LED สำหรับผู้บริโภค pdf (4.17 MB)
 3. คู่มือโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 หลอด LED pdf (1.70 MB)
 4. การกำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพหลอด LED เบอร์ 5 pdf (54.3 KB)
 5. ข้อกำหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องปรับอากาศ pdf (9.71 MB)
 6. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed/inverter ของเดิมในอาคารภาครัฐ (ค่าจัดซื้อจัดจ้างปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed/inverter ทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 10 ปี) pdf (9.32 MB)
 7. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ระบายอากาศและระบบไฟฟ้าสำหรับระบบปรับอากาศ ระบายอากาศพร้อมติดตั้ง ประจำศูนย์การประชุมนานาชาติ pdf (471 KB)