Black Ribbon

โรงพยาบาลของรัฐ เป็นอาคารกลุ่มที่ใช้พลังงงานสูง เนื่องจากเปิดใช้งาน 24 ชั่วโมง และส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานยาวนาน อุปกรณ์จึงมีประสิทธิภาพต่ำและสิ้นเปลืองพลังงาน  การลงทุนปรับปรุงมีความคุ้มค่ามากที่สุด ทั่วประเทศมีโรงพยาบาลของรัฐให้บริการประชาชนอยู่ถึง 1,027 แห่ง  

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ในปี 2559 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยการสนับสนุนของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) เพื่อสนับสนุนเงินลงทุนในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และลดค่าใช้จ่ายพลังงานให้กับอาคารโรงพยาบาลของรัฐ

        โรงพยาบาลมีชั่วโมงการใช้งานสูง ให้บริการเกือบตลอด 24 ชั่วโมง จึงมีการใช้พลังงานสูง  ประเทศไทยมีโรงพยาบาลของรัฐ ถึง 1,027 แห่ง และที่มีขนาดหม้อแปลงเกิน 1,175 KVA หรืออยู่ในข่ายอาคารควบคุม 143 แห่ง บางส่วนอุปกรณ์ไม่มีประสิทธิภาพ และสิ้นเปลืองพลังงาน

กระทรวงพลังงานจึงเห็นว่าควรมีมาตรการส่งเสริมอาคารโรงพยาบาลของรัฐในการปรับปรุงการใช้พลังงานในลักษณะ Matching Fund โดยกระทรวงสนับสนุนงบประมาณร้อยละ 70 ขอเงินลงทุนทั้งหมด โรงพยาบาลจัดหางบประมาณเข้าร่วมร้อยละ 30 ซึ่งจะช่วยให้ลดการใช้พลังงานในกลุ่มโรงพยาบาล และต้นทุนพลังงานของโรงพยาบาลลดลง ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และคุณภาพการใช้อาคารดีขึ้น

ตามนโยบายด้านพลังงานของประเทศ ได้กำหนดกลยุทธ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งมีมาตรการทั้งทางด้านบริหาร ด้านสังคมและด้านกฎหมาย เพื่อกำกับดูแล และส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด ให้กับภาครัฐและภาคเอกชน โดยเป้าหมายตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปีนั้น แผน EEDP 2015 (พ.ศ.2558-2579) ยุทธศาสตร์การเพิ่มการพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยี และเสริมสร้างธุรกิจผลิตสินค้าที่มีประสิทธิภาพพลังงานสูง และยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานทุกภาคเศรษฐกิจให้ทัดเทียมสากล ได้กำหนดมาตรการการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งอยู่ภายใต้การส่งเสริมมาตรการใช้เกณฑ์มาตรฐานและติดฉลากอุปกรณ์

 อาคารโรงพยาบาลภาครัฐ ซึ่งเป็นอาคารที่มีชั่วโมงการใช้งานสูงเนื่องจากเป็นอาคารที่คอยบริการสุขภาพให้ประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้มีการใช้พลังงานสูงตามไปด้วย ในประเทศไทยมีจำนวนสถานพยาบาลภาครัฐทั้งหมด จำนวน 1,027 แห่ง ในจำนวนนี้เป็นอาคารที่มีขนาดการใช้พลังงานสูง ซึ่งมีการติดตั้งหม้อแปลงใหญ่กว่า 1175 kVA จำนวน 143 แห่ง โดยลักษณะการใช้พลังงานส่วนใหญ่เป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานมีสภาพเก่าและล้าสมัย จากข้อมูลการสำรวจรายละเอียดอุปกรณ์และเครื่องจักรในอาคารโรงพยาบาล พบว่าอุปกรณ์ที่มีผลต่อการใช้พลังงานอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ ระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ หม้อไอน้ำ เครื่องทำน้ำเย็นที่มีอายุการใช้งานมานาน ซึ่งหากมีการดำเนินการสนับสนุน การปรับปรุง/การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ดังกล่าว จะทำให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารโรงพยาบาลภาครัฐ และสอดคล้องกับการดำเนินการตามนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานของประเทศ

ในปี 2559 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) เพื่อสนับสนุนเงินลงทุนบางส่วนในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดการใช้พลังงานของอาคาร โดยการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข คุณสมบัติการสนับสนุนโครงการเพื่อคัดเลือกหน่วยงานเข้าร่วมโครงการและประชาสัมพันธ์โครงการ แล้งจึงทำการเปิดรับสมัครอาคารโรงพยาบาลรัฐ จากนั้นจึงพิจารณารายละเอียดคำขอโครงการเพื่อนำเสนอคณะกรรมการ ที่จัดตั้งขึ้นโดย พพ. และพิจารณาให้การสนับสนุนแก่หน่วยงาน เพื่อลดการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ และเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้อาคารโรงพยาบาลภาครัฐ มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ดีขึ้น ในภาพรวมของประเทศสามารถลดการนำเข้าพลังงานและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไป