Black Ribbon

1. ถาม:  ทาง รพ. อยากให้ พพ. เสนอขอบเขตของที่ปรึกษาให้ชัดเจนมากกว่านี้
    ตอบ:  ขอบเขตหน้าที่ของที่ปรึกษาที่ พพ. กำหนดเป็นขอบเขตขั้นต่ำ ถ้าหาก รพ.ต้องการมากกว่านี้ ทาง รพ. สามารถกำหนดเพิ่มเติมเองได้
2. ถาม:  ทาง รพ. อยากให้ พพ. กำหนดคุณสมบัติที่ปรึกษาให้ชัดเจน
    ตอบ:  การกำหนดคุณสมบัติที่ปรึกษาให้กำหนดตามที่ รพ. เคยจัดจ้าง ให้ใช้ระเบียบของ รพ. ตามปกติ
3. ถาม: ทาง รพ. อยากให้ พพ. กำหนดราคากลางการจัดจ้างที่ปรึกษา
    ตอบ: ราคากลางการจัดจ้างที่ปรึกษาให้ทาง รพ. สามารถกำหนดเองได้ตามเนื้องานหรืออาจอ้างอิงจากยอดเงินสนับสนุนก็ได้ ( 5% ของเงินลงทุนจริง)
4. ถาม:  ในหนังสือยืนยันขอรับการสนับสนุนจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจด้วยใช่หรือไม่
    ตอบ: ในแต่ละ รพ. จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากนิติบุคคลในแต่ละแห่ง
5. ถาม:  คุณสมบัติของอุปกรณ์ที่นำมาติดตั้ง ควรใช้เฉพาะแค่ที่ พพ.กำหนดใช่หรือไม่
    ตอบ:  คุณสมบัติของอุปกรณ์ที่ พพ. กำหนด เป็นเพียงคุณสมบัติขั้นต่ำที่เป็นมาตรฐาน ไม่ใช่คุณสมบัติที่สูงสุดที่มีผู้จำหน่ายเพียงรายเดียว ฉะนั้นถ้าหาก รพ. ต้องการคุณสมบัติที่สูงกว่า พพ. กำหนด ก็สามารถกำหนดขึ้นเองได้ แต่ถ้ากำหนดแล้วเหลือผู้จำหน่ายเพียงรายเดียว ทาง รพ. จะต้องตอบคำถาม สตง. ให้ได้ว่าทำไมจึงกำหนดให้เหลือเพียงยี่ห้อเดียว
6. ถาม:  การซื้อครุภัณฑ์จ่ายเงินเป็นงวด ทาง รพ. ยังไม่เคยจัดทำ ทาง รพ. ควรจะทำอย่างไร
    ตอบ:  ทาง พพ. จะโอนเงินให้ รพ. เป็นงวดๆ เข้าบัญชี และทาง รพ. จะต้องไปทำสัญญากับผู้จำหน่ายโดยอ้างอิงเงินที่จะจ่ายให้สอดคล้องกับเงินงวดที่ พพ.จ่ายให้ กับ รพ. จะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องการจ่ายเงิน หรือหาก รพ. สามารถกระทำได้ คือ ทำเป็นเงินยืมมาจ่ายให้ผู้จำหน่ายก่อน
7. ถาม:  ในหนังสือยืนยันกำหนดขนาดเครื่องปรับอากาศที่ชัดเจน เวลาซื้อจะเพิ่มหรือลดขนาดได้กี่เปอร์เซ็นต์
    ตอบ:  ในการจัดซื้อ มีแต่การเลือกซื้อขนาดที่เพิ่มขึ้น ไม่มีการลดขนาด เช่น พพ.กำหนด 12,000 BTU ทางรพ. จะต้องซื้อขนาดที่ไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU แต่ซื้อขนาดที่มากกว่าได้
8. ถาม:  ในกรณีที่ รพ. จัดซื้อจัดจ้างในวงเงินเกินที่ พพ.อนุมัติ ทาง รพ. จะขอวงเงินเพิ่มได้หรือไม่
    ตอบ: ไม่ได้ เนื่องจากกรอบวงเงินได้รับการพิจารณาและอนุมัติแล้วจามหลักเกณฑ์ของโครงการและผูกพันกับงบประมาณที่ พพ. ได้รับจากกองทุนฯ แล้ว
9. ถาม:  กรณีที่ พพ. อนุมัติซื้อเครื่องปรับอากาศ 20 ชุด แต่ รพ. จะซื้อเพิ่มอีก 10 ชุด ทาง รพ. จะสามารถจัดซื้อจัดจ้างในครั้งเดียวกันได้หรือไม่
    ตอบ:  ทาง รพ. จะจัดซื้อแยกกัน หรือ รวมกัน ก็ได้ ถ้ารวมกันก็จะเป็นการดี เพราะทาง รพ.สามารถต่อรองราคาได้เพราะซื้อจำนวนรวมที่มาก แต่ทาง พพ. จะดูเพียงแค่ จำนวนและขนาดที่ พพ. อนุมัติเงินสนับสนุนให้เท่านั้น 
10. ถาม:  กรณีที่ พพ. อนุมัติซื้อเครื่องปรับอากาศ 20 ชุด แต่ รพ. จะซื้อเพียง 10 ชุด ทาง รพ. สามารถทำได้หรือไม่
      ตอบ:  ทาง รพ. สามารถทำได้ แต่ทาง พพ. จะให้เงินสนับสนุนเพียงแค่จำนวนและขนาดที่ซื้อจริง ส่วนเงินที่เหลือก็ส่งคืนกลับไปยัง พพ.
11. ถาม:  ถ้าทาง รพ. เสนอปรับปรุง 4 มาตรการ และ พพ. อนุมัติ 4 มาตรการ แต่เวลาดำเนินการจริงสามารถดำเนินการได้เพียง 3 มาตรการ ทาง รพ.จะสามารถเบิกเงินเฉพาะ 3 มาตรการได้หรือไม่
      ตอบ:  สามารถเบิกได้ครบ 3 มาตรการ อีกมาตรการที่ไม่สามารถดำเนินการได้หรือจะยกเลิกมาตรการ ทาง รพ. ก็ต้องคืนเงินให้กับ พพ. หรืออีกกรณี ถ้าหากอีก 1 มาตรการที่ทาง รพ.ไม่สามารถทำได้ทันในเวลาที่กำหนด ให้ทาง รพ. ทำหนังสือขอขยายเวลาในมาตรการนั้นๆ เพื่อให้ พพ. พิจารณา ขอขยายเวลาในการดำเนินการ
12. ถาม:  กรณี 1 นิติบุคคล มี 3 รพ. นิติบุคคลนี้มียอดเงินสนับสนุนรวมกันเกินกว่า 100 ล้านบาท นิติบุคคลนั้นจะสามารถขอรับเงินสนับสนุนได้หรือไม่
      ตอบ:  ได้ เนื่องจาก พพ. ให้การสนับสนุนเป็นรายแห่ง ไม่ใช่รายนิติบุคคล
13. ถาม:  หนังสือมอบอำนาจสามารถเขียนย้อนหลังได้หรือไม่
      ตอบ: ต้องเป็นการขอความอนุเคราะห์จากผู้มอบอำนาจ
14. ถาม:  ในการจัดซื้อจัดจ้าง ทาง รพ. สามารถจัดซื้อจัดจ้างแยกกันได้หรือไม่
      ตอบ:  ทาง รพ. สามารถจัดซื้อจัดจ้างแยกตามมาตรการได้ ขึ้นอยู่กับ รพ. เพราะทาง พพ. จะโอนเงินตามรายมาตรการที่ดำเนินการแล้ว 
15. ถาม:  ในกรณีที่ เสนอมาตรการ 10 ล้านบาท พพ. สนับสนุน 7 ล้านบาท รพ.ออกเอง 3 ล้าน แต่ถ้า รพ.ไปดำเนินการ Bidding แล้วเงินลงทุนจริงเหลือเพียง 7 ล้านบาท ทาง รพ. จะไม่ต้องออกเงินเองในส่วน 3 ล้านใช่หรือไม่
      ตอบ:  ไม่ใช่ พพ. จะให้เงินสนับสนุนตามสัดส่วน 70% ของเงินลงทุนจริง
16. ถาม:  ตามระเบียบของพัสดุของ รพ. แห่งนี้ ถ้าหากไม่ได้เงินสนับสนุน 100% ทาง รพ. จะไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้
      ตอบ:  ทาง พพ. ชี้แจงว่า ตามระเบียบการให้การสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ เป็นการจ่ายเงินบางส่วนเพื่อให้ไปดำเนินการ และรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการ หากเงินงวดที่ให้ไปแล้วแต่ไม่มีการดำเนินการใดๆ ต้องส่งเงินคืนกองทุน จะไม่มีการให้เงินทั้ง 100% ไปครั้งเดียวตั้งแต่แรกเริ่ม
17. ถาม:  การตรวจวัดและพิสูจน์ผลของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนต้องระบุไปในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่ ว่าจะต้องประหยัดให้ตรงตามที่ประเมินมา ถ้าหากไม่ประหยัดตามที่ประเมิน ทาง พพ. จะฟ้องร้องขออุปกรณ์คืนหรือไม่
      ตอบ:  พพ. มิได้บังคับว่าผลประหยัดพลังงานจะต้องเท่ากับที่ประเมินมาในใบสมัครหรือหนังสือยืนยัน เนื่องจาก ผลประหยัดพลังงานจริงขึ้นกับหลายปัจจัย การตรวจวัดและพิสูจน์ผล เพื่อประเมินผลโครงการโดยรวมเท่านั้น ไม่มีผลกับการให้การสนับสนุน ซึ่งผ่านขั้นตอนนั้นมาแล้ว
18. ถาม:  การตรวจรับอุปกรณ์หลังการจัดซื้อ จะยึดคุณสมบัติของอุปกรณ์จากเอกสารใด
      ตอบ:  จะตรวจสอบว่าเป็นไปตามที่ระบุในหนังสือยืนยันหรือไม่
19. ถาม:  ในการจัดจ้างที่ปรึกษาไม่จำเป็นต้องระบุความชัดเจนในเรื่องของผลประหยัดที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่
       ตอบ:  ในการจัดจ้างที่ปรึกษาไม่จำเป็นต้องระบุความชัดเจนในเรื่องผลประหยัดที่เกิดขึ้นจริงว่าจะต้องเป็นไปตามที่คำนวณ แต่ทาง พพ. ต้องการวัดและพิสูจน์ผลประหยัดที่ได้ เพื่อเป็นข้อมูลนำไปใช้งานในโครงการอื่นๆ ในอนาคต และนำผลประหยัดที่ได้ทั้งโครงการเสนอต่อรัฐมนตรีต่อไป 
20. ถาม:  งบประมาณ ค่าจ้างที่ปรึกษา พพ. จ่าย ครบ 100% ใช่หรือไม่
       ตอบ:  งบค่าจ้างที่ปรึกษา จะจ่ายตามวงเงินอนุมัติ ไม่ลดลงตามราคาประมูล แต่หากเนื้องานของที่ปรึกษาลดลงก็จะจ่ายลดลงตามเนื้องานที่ลดลง
21. ถาม:  ในกรณีที่ขอขยายเวลา วันที่ลงในใบเสร็จจะต้องระบุตามเวลาจริง ที่ขยายด้วยหรือไม่
       ตอบ:  ถ้าหากมีการขอขยายเวลา วันที่ที่ระบุลงในใบเสร็จก็จะถูกระบุไปตามเวลาที่ขยายไปด้วย (ใช้เวลาตามที่เกิดขึ้นจริง) ซึ่งในการขอขยายเวลาควรดำเนินการล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 1 เดือน และห้ามมีการขอขยายเวลาย้อนหลังเด็ดขาด และถ้าหากขอขยายเวลาแล้ว ทาง รพ. จะต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ขอขยายไว้ จะไม่มีการผ่อนผัน เพื่อขยายเวลารอบที่ 2 อีก เพราะทางกองทุนฯ จะตัดงบประมาณทันที
22. ถาม:  ในกรณีที่ได้งบค่าจ้างที่ปรึกษา 5 ล้านบาท แต่ไปจัดจ้างได้ในราคา 4 ล้าน ทาง รพ. จะได้เงินจำนวน 5 ล้านหรือไม่
       ตอบ:  ทาง รพ. จัดจ้างที่ปรึกษาในราคา 4 ล้านบาท ทาง พพ. ก็จะจ่ายให้ตามจริงเพียงแค่ 4 ล้านบาท 
23. ถาม:  เงินสนับสนุนค่าจ้างที่ปรึกษา 5% จะเป็น 5 % ของเงินลงทุนของมาตรการ หรือ 5% ของ E-Auction
       ตอบ:  เงินสนับสนุนค่าจ้างที่ปรึกษาจะได้ 5% ของเงินลงทุนที่ พพ. แจ้งไป ดังนั้นให้โรงพยาบาลดูยอดเงินสนับสนุนที่ปรึกษาที่ พพ. แจ้งไปจะได้รับการสนับสนุนตามนั้น ยกเว้น กรณีดำเนินการไม่ครบทุกมาตรการหรือจัดจ้างที่ปรึกษาได้ต่ำกว่าวงเงินดังกล่าวก็จะปรับลดลงตามที่เป็นจริง
24. ถาม:  การหาค่าตันความเย็นของชิลเลอร์ วัดอย่างไร
       ตอบ: ต้องวัดอัตราการไหลโดยใช้เครื่อง Ultrasonic Flow Meter หรือดูจาก Pressure Gage และดูอุณหภูมิน้ำเย็นเข้าและออก แล้วนำมาคำนวณตามหลักวิศวกรรม
25. ถาม:  การตรวจวัดระบบแสงสว่าง มีตัวแปรอะไรบ้างที่ใช้ในการวัด
       ตอบ:  ตัวแปรที่ใช้ คือ ค่า วัตต์ของหลอดไฟใหม่ เทียบกับ วัตต์ของหลอดไฟเก่า และชั่วโมงการทำงาน ฉะนั้น ทาง รพ. ต้องระบุต้องมีข้อแม้ในเรื่องของปริมาณแสงสว่างที่ให้ ต้องไม่น้อยกว่าค่ามาตรฐานความปลอดภัย หรือค่ามาตรฐานในจุดนั้นๆ
26. ถาม:  ในกรณีที่ทาง รพ. พร้อมที่จะให้ทาง มจธ. เข้าไปร่วมในการตรวจวัดและพิสูจน์ผล ทาง รพ. จะต้องแจ้งมายัง มจธ. ใช่หรือไม่ ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้ากี่วัน แล้วค่าใช้จ่ายในการเดินทางใครเป็นผู้รับผิดชอบ
       ตอบ:  ทาง รพ. จะต้องจัดทำแผนการตรวจวัดและพิสูจน์ผล และแจ้งให้ทาง มจธ. ทราบ อีกทั้ง ทาง รพ. ต้องประสานงานผู้จำหน่ายอุปกรณ์, ที่ปรึกษาออกแบบฯ, ผู้ตรวจวัด แล้วจึงนัดหมายกับ มจธ. เพื่อเข้าไปตรวจสอบการใช้พลังงานก่อนปรับปรุงโดยพร้อมเพรียงกัน โดยกำหนดการนั้นจะต้องนัดกันในภายหลังตามความเหมาะสม และหลังจากที่ติดตั้งอุปกรณ์แล้ว ทาง มจธ. จะเข้าไปตรวจวัดการใช้พลังงานหลังปรับปรุงอีกครั้ง โดยทาง รพ.ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายให้กับ มจธ.แต่อย่างใด
27. ถาม:  ในแต่ละมาตรการจะเลือกใช้วิธีการตรวจวัด Option ไหนบ้าง
       ตอบ:  ในแต่ละมาตรการจะเลือกใช้วิธี Option A ก่อน เพื่อให้สะดวกและง่ายในการตรวจวัด แต่อาจจะไม่ได้ค่าที่ละเอียดมากนัก แต่ถ้าหากต้องการได้ค่าผลการตรวจวัดที่ละเอียดจะต้องเลือกวิธี Option อื่น ซึ่งทาง รพ. อาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
28. ถาม:  ค่าฮาร์โมนิคของหลอด LED ทาง มจธ. จะมีค่าขั้นต่ำหรือไม่ และค่าลักซ์ของการส่องสว่าง ทาง มจธ.จะตรวจวัดในช่วงไหน
       ตอบ:  ทาง มจธ. จะพยายามไม่กำหนดคุณสมบัติที่เจาะจง เพื่อเปิดกว้างให้มีผู้จำหน่ายจำนวนหลายราย ส่วนการตรวจวัดเปรียบเทียบเราจะดูตอนเริ่มต้นและหลังปรับปรุง ส่วนใหญ่จะเป็นการตรวจวัดแบบสุ่ม