Black Ribbon

Matching Fund  เป็นรูปแบบการสนับสนุนการลงทุนปรับปรุงการใช้พลังงานรูปแบบหนึ่งที่หน่วยงานใช้งบประมาณสมทบส่วนหนึ่งและได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงานส่วนหนึ่ง  เสมือนร่วมกันปรับปรุง  ซึ่งเชื่อว่าจะเกิดประโยชน์ตรงกับความต้องการของหน่วยงานมากที่สุด