Black Ribbon

โครงการนำร่องระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Trading Scheme: Thailand V-ETS) ปีที่ 3 เป็นหนึ่งในมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทยที่ อบก. ได้พัฒนาขึ้นด้วยการใช้กลไกตลาดขับเคลื่อนให้เกิดแรงจูงใจใน
การลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการและภาคีที่เกี่ยวข้องให้มีโอกาสเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
PDF เอกสารเผยแพร่โครงการนำร่อง

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่