Black Ribbon

หัวข้อ เอกสารดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
 1. ตัวอย่าง ร่างแผนการตรวจจัดและพิสูจน์พลังงานการใช้พลังงาน (ฺBoiler)  Word(162 KB)
WinRAR (149 KB)
 2. ตัวอย่าง ร่างแผนการตรวจจัดและพิสูจน์พลังงานการใช้พลังงาน (ฺChiller) Word(177 KB)
WinRAR (166 KB)
 3. ตัวอย่าง ร่างแผนการตรวจจัดและพิสูจน์พลังงานการใช้พลังงาน (ฺLED)  Word(337 KB)
WinRAR (287 KB)
 4. ตัวอย่าง ร่างแผนการตรวจจัดและพิสูจน์พลังงานการใช้พลังงาน (ฺแอร์แยกส่วน)  Word(117 KB)
WinRAR (107 KB)
 5. แนวทางการตรวจวัดพิสูจน์ผล (Measurement&Verification) ในโครงการ MF pdf (94.8 KB)
6. Form แผนการตรวจวัดและพิสูจน์ผล (Draft) Word (114 KB)
WinRAR (99 KB)

หัวข้อ เอกสารดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
 1. PPT กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์การจ้างที่ปรึกษา pdf (385 KB)
ตัวอย่าง TOR  
 2. TOR โครงการศึกษาและส่งเสริมเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการนำความร้อนทิ้งอุณหภูมิต่ำในระบบอุตสาหกรรมกลับมาใช้ใหม่ pdf (5.07 MB)
 3. TOR โครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย กลุ่มที่1 pdf (7.93 MB)
 4. TOR โครงการจัดทำตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในโรงงานควบคุม pdf (5.12 KB)
 5. TOR โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมาย (ว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติด้านการตรวจประเมินสมรรถนะ เครื่องจักรอุปกรณ์หลักภาพใต้ระบบการจัดการพลังงานตามกฏหมาย) pdf (5.21 MB)
 6. TOR โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมาย (ว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน) pdf (5.49 MB)

หัวข้อ เอกสารดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1. ขอบเขตงานของที่ปรึกษาโรงพยาบาล pdf (70.8 KB)
2. คำชี้แจงงบประมาณที่ปรึกษา pdf (59.6 KB)
3. คำแนะนำในการจัดทำข้อกำหนดในการจัดซื้อจัดจ้าง pdf (183 KB)

โครงการได้รวบรวมข้อกำหนดในการจัดซื้อจัดจ้างที่ใช้ในโครงการอื่นๆ เช่น พพ., อุปกรณ์เบอร์ 5 ของ กฟผ.ฯลฯ มาเพื่อเป็นแนวทางให้กับโรงพยาบาล ซึ่งการนำไปปรับใช้ จำเป็นต้องปรับให้ตรงกับความต้องการของโรงพยาบาลอีกครั้ง ดังต่อไปนี้ 

หัวข้อ เอกสารดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
 1. ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ำของหลอดไฟ LED TUBE ขนาด 9 วัตต์ สำหรับโครงการเปลี่ยนหลอดประหยัดพลังงาน LED ในหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษาของรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2559 pdf (612 KB)
 2. คู่มือการเลือกหลอด LED สำหรับผู้บริโภค pdf (4.17 MB)
 3. คู่มือโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 หลอด LED pdf (1.70 MB)
 4. การกำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพหลอด LED เบอร์ 5 pdf (54.3 KB)
 5. ข้อกำหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องปรับอากาศ pdf (9.71 MB)
 6. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed/inverter ของเดิมในอาคารภาครัฐ (ค่าจัดซื้อจัดจ้างปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed/inverter ทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 10 ปี) pdf (9.32 MB)
 7. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ระบายอากาศและระบบไฟฟ้าสำหรับระบบปรับอากาศ ระบายอากาศพร้อมติดตั้ง ประจำศูนย์การประชุมนานาชาติ pdf (471 KB)
Page 1 of 2