Black Ribbon

หัวข้อ เอกสารดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
 1. PPT กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์การจ้างที่ปรึกษา pdf (385 KB)
ตัวอย่าง TOR  
 2. TOR โครงการศึกษาและส่งเสริมเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการนำความร้อนทิ้งอุณหภูมิต่ำในระบบอุตสาหกรรมกลับมาใช้ใหม่ pdf (5.07 MB)
 3. TOR โครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย กลุ่มที่1 pdf (7.93 MB)
 4. TOR โครงการจัดทำตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในโรงงานควบคุม pdf (5.12 KB)
 5. TOR โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมาย (ว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติด้านการตรวจประเมินสมรรถนะ เครื่องจักรอุปกรณ์หลักภาพใต้ระบบการจัดการพลังงานตามกฏหมาย) pdf (5.21 MB)
 6. TOR โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมาย (ว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน) pdf (5.49 MB)