Black Ribbon

หัวข้อ ดาวน์โหลด
1. ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการขอรับการสนับสนุนโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลียนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ คลิกที่นี่ (2.14 Mb)
2. หลักเกณฑ์ เงื่อนไขสำหรับ เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ที่จะปรับปรุง/ปรับเปลี่ยนทดแทน และมาตรการที่ได้รับการสนับสนุน คลิกที่นี่ (87.8 Kb)
3. หนังสือนำส่งใบสมัคร คลิกที่นี่ (66.5 KB)
4. ใบสมัครขอรับการสนับสนุน คลิกที่นี่ (421 KB)
5. ข้อเสนอโครงการ และแบบคำขอการขอรับการสนับสนุน กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน คลิกที่นี่ (386 KB)
6. หนังสือยืนยันการขอรับการสนับสนุน กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน คลิกที่นี่ (843 KB)