Black Ribbon

พิจารณาสนับสนุน 2 ส่วน คือ สนับสนุนเงินลงทุน ในมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่มีระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน 7 ปี ในอัตรา ร้อยละ 70 ของเงินลงทุน โรงพยาบาลสมทบงบประมาณร้อยละ 30  และสนับสนุนค่าที่ปรึกษา ในกรณีที่โรงพยาบาลขอจ้างที่ปรึกษาในการออกแบบและควบคุมงาน โดยสนับสนุนร้อยละ 5 ของเงินลงทุนรวม