Black Ribbon

Matching Fund  เป็นรูปแบบการสนับสนุนการลงทุนปรับปรุงการใช้พลังงานรูปแบบหนึ่งที่หน่วยงานใช้งบประมาณสมทบส่วนหนึ่งและได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงานส่วนหนึ่ง  เสมือนร่วมกันปรับปรุง  ซึ่งเชื่อว่าจะเกิดประโยชน์ตรงกับความต้องการของหน่วยงานมากที่สุด 

Read more ...

ในการดำเนินงานของโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) นั้น โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการมีหลายขั้นตอนที่ต้องดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นการทำเอกสาร การจัดซื้อ/จัดจ้าง การตรวจวัดพิสูจน์ผล และสิ่งอื่นๆ ซึ่งสามารถสรุปขั้นตอนการดำเนินการของโครงการได้ดังนี้

Read more ...

โรงพยาบาลของรัฐ เป็นอาคารกลุ่มที่ใช้พลังงงานสูง เนื่องจากเปิดใช้งาน 24 ชั่วโมง และส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานยาวนาน อุปกรณ์จึงมีประสิทธิภาพต่ำและสิ้นเปลืองพลังงาน  การลงทุนปรับปรุงมีความคุ้มค่ามากที่สุด ทั่วประเทศมีโรงพยาบาลของรัฐให้บริการประชาชนอยู่ถึง 1,027 แห่ง  

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ในปี 2559 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยการสนับสนุนของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) เพื่อสนับสนุนเงินลงทุนในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และลดค่าใช้จ่ายพลังงานให้กับอาคารโรงพยาบาลของรัฐ

Read more ...

โครงการได้รับการตอบรับอย่างดียิ่ง มีโรงพยาบาลสมัครเข้าร่วมถึง 138 แห่ง วงเงินลงทุนปรับปรุงรวม 2,047 ล้านบาท ผลประหยัดพลังงาน 640 ล้านบาทต่อปี และขอรับการสนับสนุน 1,448 ล้านบาท  เกินกว่างบประมาณของโครงการที่ตั้งไว้ 700 ล้านบาท  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสามารถจัดสรรงบประมาณสนับสนุนได้ทั้งสิ้น 71 แห่ง กรอบเงินลงทุนรวม 1,008 ล้านบาท และสนับสนุนเงินลงทุนประมาณ  700 ล้านบาท โรงพยาบาลสมทบ 308  ล้านบาท  

จำนวนมาตรการที่ได้รับการสนับสนุนทั้งหมด 218  มาตรการ  จากโรงพยาบาลจำนวน 71 แห่ง ที่เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในส่วนกลาง  โรงพยาบาลประจำจังหวัด   และประจำอำเภอจากทั่วประเทศ

 

ผลประหยัดพลังงานไฟฟ้า 92 ล้านหน่วย พลังงานความร้อน 24.8 ล้านเมกกะจูล  หรือ  8.46  เคทีโออี คิดเป็นเงิน 420  ล้านบาท  ระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ย 2.4 ปี   สามรถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 55,235 ตันต่อปี  จึงนับเป็นโครงการสนับสนุนที่มีความคุ้มค่าสูง

Page 1 of 2