Print

ประกาศโครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า (eTukTuk)

สำหรับระยะทดลองตลาด (รย.4)

 

เรื่อง การเปิดให้การสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กเป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าระยะทดลองตลาด (รย.4)

โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า (eTukTuk) โดยการสนับสนุนของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน มีความประสงค์จะเปิดรับผู้ประกอบการที่มีรถตุ๊กตุ๊กประเภทรถส่วนบุคคล (รย.4) เข้าร่วมโครงการในระยะทดลองตลาด จำนวน 20 คัน จึงประกาศให้มีการสมัครรับการสนับสนุน  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


1. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในกลุ่มรถตุ๊กตุ๊ก
1.2 เพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมการผลิต และดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้าขึ้นในประเทศ

2. คุณสมบัติของผู้รับการสนับสนุน

  2.1 ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นผู้ที่มีรถตุ๊กตุ๊กที่ใช้เครื่องยนต์ในครอบครองและจดทะเบียน รถสามล้อส่วนบุคคล (รย.4) ในกรุงเทพมหานคร

3. เงื่อนไขการรับการสนับสนุน

3.1 ผู้รับการสนับสนุนจะต้องส่งมอบรถตุ๊กตุ๊กเก่าที่ใช้เครื่องยนต์ โดยจะต้องมีอุปกรณ์ให้กับโครงการเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
3.2 ผู้รับการสนับสนุนจะขอรับการสนับสนุนได้ไม่เกิน 1 คัน
3.3 โครงการจะให้เงินสนับสนุนกับผู้รับการสนับสนุนในการจัดซื้อรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าที่เสนอ โดยรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าจะต้องมีคุณสมบัติตามที่โครงการกำหนด (ข้อกำหนดสำหรับรถตุุ๊กตุ๊กไฟฟ้าของโครงการฯ) และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการวิชาการของโครงการ
3.4 ผู้รับการสนับสนุนจะต้องทำสัญญากับผู้จำหน่ายรถ ตามเงื่อนไข หรือสัญญามาตรฐานของโครงการ
3.5 ผู้รับการสนับสนุนจะต้องนำรถไปจดทะเบียน และใช้งานรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าที่ได้รับการสนับสนุนอย่างน้อย 1 ปี หรือเกิน 30,000 กิโลเมตร ขึ้นกับเงื่อนไขใดครบกำหนดก่อน
3.6 ผู้รับการสนับสนุนจะต้องดำเนินการจัดซื้อ จดทะเบียน และส่งมอบรถตามกำหนดเวลาในสัญญาให้การสนับสนุน ซึ่งหากมีเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถดำเนินการได้ต้องแจ้งให้โครงการทราบภายใน 7 วัน และขอขยายเวลา และดุลยพินิจในการขยายเวลาเป็นของคณะกรรมการฯ
3.7 โครงการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเก็บข้อมูลการวิ่ง และการใช้ไฟฟ้าของรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าที่สนับสนุน และแสดงผลผ่านแอพลิเคชั่นโปรแกรม ตลอดระยะเวลาของสัญญา เพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเสริมระยะต่อไป
3.8 โครงการขอสงวนสิทธิ์ที่จะกำหนดสีและลวดลายของรถให้เหมือนกันเพื่อการประชาสัมพันธ์ และติดป้ายแสดงการประหยัดพลังงาน หรือตราสัญลักษณ์อื่นตามรูปแบบและตำแหน่งที่กำหนด ตลอดระยะเวลาสัญญา
3.9 ผู้รับการสนับสนุนจะต้องนำรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ โดยโครงการจะมีค่าใช้จ่ายให้ในการนำรถมาเข้าร่วม

4. การให้การสนับสนุน

โครงการให้การสนับสนุนในระยะทดลองตลาด ตามตารางที่ 1 และส่วนที่เกินจากวงเงินสนับสนุน ผู้รับการสนับสนุนจะต้องสมทบค่าใช้จ่ายเอง

ตารางที่ 1 การให้การสนับสนุนในระยะทดลองตลาด

ผู้รับการสนับสนุนกลุ่ม  

ระยะทดลองตลาด

แบตเตอรี่ลิเธียม

แบตเตอรี่ตะกั่วกรด

กลุ่มรถส่วนบุคคล (รย.4)

 

 

ระยะทางต่อการประจุ ไม่น้อยกว่า 50 กม.

สนับสนุน 85% ของราคาซื้อ
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
แต่ไม่เกิน 233,750 บาท

สนับสนุน 85% ของราคาซื้อ
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
แต่ไม่เกิน 212,500 บาท

หมายเหตุ เงินสนับสนุนไม่รวมถึงค่าประกันภัย และค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน

5. การสมัครรับการสนับสนุน

5.1 การสมัคร โครงการกำหนดให้ยื่นใบสมัครเข้าร่วมได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น.ของวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2561 ในเวลาราชการ

ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเอนกประสงค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ

5.2 เอกสารที่ต้องยื่น ต้องประกอบด้วย

5.1.1 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ 
5.1.2 ข้อมูลรถเก่าที่จะส่งมอบให้โครงการ ได้แก่ สำเนาทะเบียนรถ และภาพถ่าย
5.1.3 ข้อเสนอรถที่จะจัดซื้อ ได้แก่ ใบเสนอราคา ข้อมูลทางเทคนิค และผลการทดสอบที่กำหนด
5.1.4 หลักฐานแสดงตนของผู้สมัคร เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ กรณีบุคคลธรรมดาหรือ สำเนาทะเบียนผู้เสียภาษีหรือหลักฐานการจดทะเบียนบริษัท/ห้างร้าน กรณีนิติบุคคล
5.1.5 หนังสือมอบอำนาจในกรณีที่ไม่ได้มายื่นด้วยตนเอง

5.3 การยื่นใบสมัคร เจ้าของรถที่ขอการสนับสนุนต้องยื่นใบสมัครด้วยตนอง หรือ มอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นแทน และยื่นได้ไม่เกิน 2 คัน ต่อผู้ยื่น 1 คน

5.4 เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น หากไม่ครบถ้วน จะขอให้นำกลับไปแก้ไขจนกว่าจะครบถ้วน และเมื่อครบถ้วนแล้วจึงจะบันทึกวันที่และเวลาสมัคร

5.5 โครงการเสนอรายชื่อผู้สมัครตามลำดับเวลา ให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ

5.6 การพิจารณา คณะกรรมการจะพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่สมบูรณ์เป็นไปตามข้อกำหนดเท่านั้น และตามลำดับการสมัคร

6. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

6.1 โครงการฯ จะพิจารณาข้อมูลการสมัครที่สมบูรณ์เท่านั้น
6.2 คณะกรรมการจะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการฯ และยึดลำดับเวลาการสมัครเข้าร่วม จนครบจำนวน ที่ให้การสนับสนุนในรอบนี้
6.3 ในกรณีที่มีผู้สมัครเข้าร่วมที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขโครงการ น้อยกว่าจำนวนที่รับในรอบนี้ โครงการฯ จะพิจารณาเปิดรับเพิ่ มเติม
6.4 หากมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้น ให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการฯ เป็นที่สิ้นสุด

 

7. การเบิกจ่ายเงินสนับสนุน

แบ่งจ่ายเป็น 3 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 ร้อยละ 15 เมื่อผู้รับการสนับสนุนทำสัญญาจัดซื้อรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าแล้วเสร็จ
งวดที่ 2 ร้อยละ 75 เมื่อผู้รับการสนับสนุนจดทะเบียนรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าแล้วเสร็จ ทำประกันภัยและส่งมอบรถตุ๊กตุ๊กเก่าให้กับโครงการฯ แล้ว
งวดที่ 3 ร้อยละ 10 เมื่อผู้รับการสนับสนุนใช้งานครบ 1 ปี หรือใช้งานครบระยะทาง 30,000 กิโลเมตร


8. การติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 2470 9604-8 ต่อ 1408 โทรสาร 0 2470 9609 หรือ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และดาวน์โหลดเอกสารได้จากเว็บไซด์ http://www.enconlab.com/etuktuk

9. เงื่อนไขอื่น ๆ

เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามเอกสาร แนวทางและหลักเกณฑ์การให้การสนับสนุน โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า ของโครงการ

ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2561