ประกาศโครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า (eTukTuk)
เรื่อง การเปิดให้การสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กเป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า ระยะทดลองตลาด (รย.4)

โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า (eTukTuk) โดยการสนับสนุนของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน มีความประสงค์จะเปิดรับผู้ประกอบการที่มีรถตุ๊กตุ๊กประเภทรถส่วนบุคคล (รย.4) เข้าร่วมโครงการในระยะทดลองตลาด จำนวน 20 คัน จึงประกาศให้มีการสมัครรับการสนับสนุน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในกลุ่มรถตุ๊กตุ๊ก
1.2 เพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมการผลิต และดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้าขึ้นในประเทศ

2. คุณสมบัติของผู้รับการสนับสนุน

2.1 ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นผู้ที่มีรถตุ๊กตุ๊กที่ใช้เครื่องยนต์ในครอบครองและจดทะเบียน รถสามล้อส่วนบุคคล (รย.4) ในกรุงเทพมหานคร

3. เงื่อนไขของการรับการสนับสนุน

3.1 ผู้รับการสนับสนุนจะต้องส่งมอบรถตุ๊กตุ๊กเก่าที่ใช้เครื่องยนต์ โดยจะต้องมีอุปกรณ์ส่วนควบครบตามที่กรมขนส่งทางบกกำหนด และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานให้กับโครงการเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป 
3.2 ผู้รับการสนับสนุนหนึ่งรายจะขอรับการสนับสนุนได้ไม่เกิน 1 คัน 
3.3 โครงการจะให้เงินสนับสนุนกับผู้รับการสนับสนุนในการจัดซื้อรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าที่เสนอ โดยรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าจะต้องมีคุณสมบัติตามที่โครงการกำหนดใน (ข้อกำหนดสำหรับรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า) และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการวิชาการของโครงการ
3.4 ผู้รับการสนับสนุนจะต้องทำสัญญากับผู้จำหน่ายรถ ตามเงื่อนไข หรือสัญญามาตรฐานของโครงการ
3.5 ผู้รับการสนับสนุนจะต้องนำรถไปจดทะเบียน และใช้งานรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าที่ได้รับการสนับสนุนอย่างน้อย 1 ปี หรือเกิน 30,000 กิโลเมตร ขึ้นกับเงื่อนไขใดครบกำหนดก่อน
3.6 ผู้รับการสนับสนุนจะต้องดำเนินการจัดซื้อ จดทะเบียน และส่งมอบรถตามกำหนดเวลาในสัญญาให้การสนับสนุน ซึ่งหากมีเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถดำเนินการได้ต้องแจ้งให้โครงการทราบภายใน 7 วัน และขอขยายเวลา และดุลยพินิจในการขยายเวลาเป็นของคณะกรรมการฯ
3.7 โครงการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเก็บข้อมูลการวิ่ง และการใช้ไฟฟ้าของรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าที่สนับสนุน และแสดงผลผ่านแอพลิเคชั่นโปรแกรม ตลอดระยะเวลาของสัญญา เพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเสริมระยะต่อไป
3.8 โครงการขอสงวนสิทธิ์ที่จะกำหนดสีและลวดลายของรถให้เหมือนกันเพื่อการประชาสัมพันธ์ และติดป้ายแสดงการประหยัดพลังงาน หรือตราสัญลักษณ์อื่นตามรูปแบบและตำแหน่งที่กำหนด ตลอดระยะเวลาสัญญา
3.9 ผู้รับการสนับสนุนจะต้องนำรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ โดยโครงการจะมีค่าใช้จ่ายให้ในการนำรถมาเข้าร่วม

4. การให้การสนับสนุน

โครงการให้การสนับสนุนในระยะทดลองตลาด ตามตารางที่ 1 และส่วนที่เกินจากวงเงินสนับสนุน ผู้รับการสนับสนุนจะต้องสมทบค่าใช้จ่ายเอง

ตารางที่ 1 การให้การสนับสนุนในระยะทดลองตลาด

ผู้รับการสนับสนุนกลุ่ม  

ระยะทดลองตลาด

แบตเตอรี่ลิเธียม

แบตเตอรี่ตะกั่วกรด

กลุ่มรถส่วนบุคคล (รย.4)

 

 

ระยะทางต่อการประจุ
ไม่น้อยกว่า 50 กม.

สนับสนุน 85% ของราคาซื้อ
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
แต่ไม่เกิน 233,750 บาท

สนับสนุน 85% ของราคาซื้อ
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
แต่ไม่เกิน 212,500 บาท

หมายเหตุ เงินสนับสนุนไม่รวมถึงค่าประกันภัย และค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน

5. การสมัครรับการสนับสนุน

5.1 การสมัคร โครงการกำหนดให้ยื่นใบสมัครเข้าร่วมได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น.ของวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2561 ในเวลาราชการ 

ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเอนกประสงค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ

5.2 เอกสารที่ต้องยื่น ต้องประกอบด้วย

5.1.1 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ (ดาวน์โหลดใบสมัคร)
5.1.2 ข้อมูลรถเก่าที่จะส่งมอบให้โครงการ ได้แก่ สำเนาทะเบียนรถ และภาพถ่าย
5.1.3 ข้อเสนอรถที่จะจัดซื้อ ได้แก่ ใบเสนอราคา ข้อมูลทางเทคนิค และผลการทดสอบ
ที่กำหนด
5.1.4 หลักฐานแสดงตนของผู้สมัคร เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ กรณีบุคคลธรรมดาหรือ สำเนาทะเบียนผู้เสียภาษีหรือหลักฐานการจดทะเบียนบริษัท/ห้างร้าน กรณีนิติบุคคล
5.1.5 หนังสือมอบอำนาจในกรณีที่ไม่ได้มายื่นด้วยตนเอง

5.3 การยื่นใบสมัคร เจ้าของรถที่ขอการสนับสนุนต้องยื่นใบสมัครด้วยตนอง หรือ มอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นแทน และยื่นได้ไม่เกิน 2 คัน ต่อผู้ยื่น 1 คน
5.4 เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น หากไม่ครบถ้วน จะขอให้นำกลับไปแก้ไขจนกว่าจะครบถ้วน และเมื่อครบถ้วนแล้วจึงจะบันทึกวันที่และเวลาสมัคร
5.5 โครงการเสนอรายชื่อผู้สมัครตามลำดับเวลา ให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
5.6 การพิจารณา คณะกรรมการจะพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่สมบูรณ์เป็นไปตามข้อกำหนดเท่านั้น และตามลำดับการสมัคร

6. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

6.1 โครงการฯ จะพิจารณาข้อมูลการสมัครที่สมบูรณ์เท่านั้น
6.2 คณะกรรมการจะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการฯ และยึดลำดับเวลาการสมัครเข้าร่วม จนครบจำนวน ที่ให้การสนับสนุนในรอบนี้
6.3 ในกรณีที่มีผู้สมัครเข้าร่วมที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขโครงการ น้อยกว่าจำนวนที่รับในรอบนี้ โครงการฯ จะพิจารณาเปิดรับเพิ่ มเติม
6.4 หากมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้น ให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการฯ เป็นที่สิ้นสุด

7. การเบิกจ่ายเงินสนับสนุน

แบ่งจ่ายเป็น 3 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 ร้อยละ 15 เมื่อผู้รับการสนับสนุนทำสัญญาจัดซื้อรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าแล้วเสร็จ
งวดที่ 2 ร้อยละ 75 เมื่อผู้รับการสนับสนุนจดทะเบียนรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าแล้วเสร็จ ทำประกันภัยและส่งมอบรถตุ๊กตุ๊กเก่าให้กับโครงการฯ แล้ว
งวดที่ 3 ร้อยละ 10 เมื่อผู้รับการสนับสนุนใช้งานครบ 1 ปี หรือใช้งานครบระยะทาง 30,000
กิโลเมตร

8. การติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
โทรศัพท์ : 0 2470 9604-8 ต่อ 1408
โทรสาร : 0 2470 9609
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website : http://www.enconlab.com/etuktuk

9. เงื่อนไขอื่นๆ

เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามเอกสาร แนวทางและหลักเกณฑ์การให้การสนับสนุน โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า ระยะทดลองตลาด ของโครงการ