Print

ผู้ผลิตรถ และรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้ารุ่นที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้

ด้านการผลิตรถ

1 ผู้ผลิตต้องมีประสบการณ์ในการผลิตรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้ามาก่อน และในวันที่ยื่นข้อเสนอต้องมีผลทดสอบของรถรุ่นเดียวกับที่เสนอ ตามที่กำหนดในใบสมัคร  แนบมาด้วย
2 ผู้ผลิตต้องไม่เคยมีประวัติการเสนอรถที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่เสนอ หรือไม่ดำเนินการตามสัญญา หรือเสนออุปกรณ์ที่พิสูจน์ได้ว่าไม่มีคุณภาพให้กับโครงการ มิเช่นนั้นคณะกรรมการอาจไม่พิจารณารถรุ่นดังกล่าวเข้าร่วมโครงการ
3 รถรุ่นที่เสนอต้องผลิต และประกอบในประเทศ ยกเว้น มอเตอร์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ และระบบบริหารแบตเตอรี่ ระบบควบคุม และระบบไฟฟ้าอนุญาตให้ใช้ชิ้นส่วนนำเข้าได้

ด้านเทคนิค

1. มีคุณสมบัติทางเทคนิค ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติ

รถส่วนบุคคล (รย.4)

1.1 ระยะทางต่อการประจุไฟฟ้าต่อครั้ง

ไม่น้อยกว่า 50 กม. ที่ความเร็ว คงที่
45 กิโลเมตร/ชั่วโมง และมีผลทดสอบ

1.2  ความสิ้นเปลืองไฟฟ้า

ให้มีผลทดสอบ

1.3 ระยะเวลาประจุไฟฟ้า

ไม่เกิน 8 ชั่วโมง

1.4 น้ำหนักบรรทุกสูงสุดไม่น้อยกว่า

350 กิโลกรัม

1.5 สามารถขับเคลื่อนที่ความเร็วไม่น้อยกว่า 45 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขณะที่มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก(Gross Vehicle Weight) ได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า

30  นาที และมีผลทดสอบ

1.6 พิกัดมอเตอร์ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า (ตามประกาศกรมการขนส่งทางบกฯ)

4 kW

1.7 ความยาวตัวถังรถไม่เกิน 

(ตามประกาศกรมการขนส่งฯ)

1.8 ความกว้างตัวถังรถไม่เกิน 

(ตามประกาศกรมการขนส่งฯ)

1.9 ความสูงตัวถังรถไม่เกิน

(ตามประกาศกรมการขนส่งฯ)

1.10 ความสูงภายในตัวถังไม่น้อยกว่า

(ตามประกาศกรมการขนส่งฯ)

และคุณสมบัติอื่นๆ ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

2. มีรูปลักษณ์ มิติ และข้อความที่ได้รับความเห็นชอบจากโครงการ และผู้รับการสนับสนุน
3. ระบบประจุไฟฟ้าต้องอยู่ในตัวรถและสามารถใช้กับระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ 220 V ได้ การประจุไฟฟ้าอย่างน้อยต้องเป็นโหมด 2 ตาม IEC61851-1 ขึ้นไป เต้ารับจะต้องรองรับ Type 2 ตามมาตรฐาน IEC62196-1
4. ระดับแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ ต้องเป็นกระแสตรงไม่น้อยกว่า 48 โวลต์
5. มอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำอย่างน้อย IP65 นอกจากนี้จะต้องมีมาตรการป้องกันน้ำในส่วนของกล่องควบคุม และระบบไฟฟ้า หรือ ผ่านการทดสอบการวิ่งผ่านน้ำ (Water Wading Test) ตามที่โครงการกำหนด
6. การจับยึดแบตเตอรี่ต้องมั่นคง
7. มีอุปกรณ์ และเครื่องวัดอย่างน้อย ดังนี้

- มิเตอร์วัดระยะทางวิ่งสะสม
- มิเตอร์วัดปริมาณความจุแบตเตอรี่ที่เหลือ
- มิเตอร์วัดความเร็ว
- ระบบบริหารแบตเตอรี่ จะต้องส่งข้อมูล

1) แรงดันไฟฟ้ารวมของแบตเตอรี่ (CANBUS: index 11)
2) กระแสไฟฟ้าที่จ่ายเข้าหรือออกจากแบตเตอรี่ (CANBUS: index12)
3) สถานะแบตเตอรี่ (State of charge) (CANBUS: index12)
4) เวลา (Time stamp) (CANBUS: index12)
5) สัญญาณแบตเตอรี่ขัดข้อง

ในรูปแบบการสื่อสารแบบอนุกรม CANBUS ตามที่กำหนดใน CAN Specification 2.0 หากระบบบริหารแบตเตอรี่ ไม่มีระบบ CANBUS ให้ติดตั้งอุปกรณ์ที่ส่งค่าทั้ง 4 ได้ เพื่อที่ผู้จัดทำระบบของโครงการเชื่อมต่อสายสัญญาณ และอ่านข้อมูลได้

8. ต้องมีจุดประจุไฟฟ้า USB สำหรับโทรศัพท์มือถือ จำนวนอย่างน้อย 2 ช่องสัญญาณ บริเวณห้องผู้โดยสาร
9. ต้องมีเมนสวิตซ์ตัดวงจรจ่ายไฟจากแบตเตอรี่ สำหรับกรณีฉุกเฉิน
10. ควรมีเข็มขัดนิรภัย ตามมาตรฐาน มอก.แบบ 2 จุด สำหรับคนขับ 1 ตำแหน่ง และแบบ 2 จุดสำหรับผู้โดยสาร 3 ตำแหน่ง
11. แบตเตอรี่ที่ใช้ในรถจะต้องเป็นชนิดที่มีความปลอดภัย และใช้กับรถยนต์ และต้องมีระบบ หรืออุปกรณ์ และต้องมีระบบ หรือมาตรการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

ด้านการรับประกัน และการเสนอรถ

1. เงื่อนไขการรับประกัน ผู้ขายจะรับประกันการชำรุด เสียหายของรถ และชิ้นส่วนที่ไม่ใช่ชิ้นส่วนสิ้นเปลือง เช่น ยาง ผ้าเบรค เป็นต้น เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี หรือในระยะการวิ่งไม่เกิน 100,000 กิโลเมตร ขึ้นกับเงื่อนไขใดเกิดขึ้นก่อน การรับประกันนี้รวมทั้งค่าแรงและค่าอุปกรณ์ สำหรับวัสดุสิ้นเปลืองให้รับประกันตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตกำหนด
2. การรับประกันแบตเตอรี่ กรณี แบตเตอรี่ชนิดลิเธียม ต้องไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือระยะทางวิง่ไม่เกิน 130,000 กิโลเมตร และกรณีใช้แบตเตอรี่ตะกั่วกรด จะต้องรับประกันการใช้งานแบตเตอรี่ 3 ปี หรือ ระยะการวิ่งไม่เกิน 100,000 กิโลเมตร หากแบตเตอรี่ชำรุดก่อนเวลาจะต้องเปลี่ยนชุดใหม่ให้
3. ในกรณีที่รถเกิดชำรุดเสียหายในระยะเวลารับประกัน ผู้ขายจะต้องแก้ไขให้เป็นปกติภายในวันถัดไปนับจากการแจ้งข้อบกพร่อง
4. ผู้ขายรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าจะต้องส่งมอบรถตามกำหนดเวลาในสัญญา ซึ่งหากมีเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถดำเนินการได้ต้องแจ้งให้ผู้รับการสนับสนุนและโครงการทราบทันที
5. ผู้ขายรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าจะต้องปรับตั้ง แก้ไข การทำงานงานของรถที่เสนอให้สอดคล้องกับการใช้งานของผู้รับการสนับสนุน
6. ผู้ขายรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าจะต้องช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกให้กับผู้รับการสนับสนุนในการจดทะเบียนรถตุ๊กต๊กไฟฟ้า