Print

การรับสมัคร

1.การสมัคร กรณีที่เป็นนิติบุคคล เช่น บริษัท ห้างร้าน และผู้มีอำนาจไม่สามารถมายื่นใบสมัครเอง และมอบหมายให้ผู้แทนมายื่น จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้มายื่นเอกสาร และประทับตรา หนังสือลงนามโดยผู้บริหารบริษัท และมีสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจแนบมาด้วย

2.เอกสารที่ท่านต้องตรวจสอบว่า ครบถ้วนหรือไม่ ได้แก่

1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบ
2. ภาพถ่ายรถตุ๊กตุ๊กเก่าที่จะเข้าร่วม และสำเนาทะเบียนรถ
3. ข้อเสนอของรถที่จะเข้าร่วม ประกอบด้วย

2.1 ข้อมูลแสดงสมรรถนะรถและการรับประกันตามข้อกำหนด รายข้อ
2.2 เอกสารรับรองการทดสอบของรถรุ่นเดียวกันนี้ จากสถาบันยานยนต์ หน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ ดังนี้

2.2.1 การทดสอบการวิ่งที่ความเร็ว 45 กิโลเมตร/ชั่วโมง 30 นาที
2.2.2 การทดสอบหาระยะทางวิ่งต่อการประจุ ที่ความเร็วคงที่ 45 กิโลเมตร
2.2.3 การประเมินค่าความสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า(kWh/km)
2.2.4 การทดสอบการวิ่งผ่านน้ำ

2.3 ใบเสนอราคา

4. หลักฐานแสดงตนของผู้เข้าร่วม เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ กรณีบุคคลธรรมดา และ สำเนาทะเบียนผู้เสียภาษีหรือหลักฐานการจดทะเบียนบริษัท/ห้างร้าน กรณีนิติบุคคล
5. หนังสือมอบอำนาจ ถ้าไม่ได้มายื่นเอง และสำเนาบัตรผู้มอบ และผู้รับมอบ ผู้มอบ
ต้องเป็นผู้บริหารของหน่วยงานที่ยื่นสมัคร

3.กรณีที่มีผู้มายื่นก่อนเวลา โครงการจะใช้วิธีจับฉลากลำดับให้กับผู้มาก่อนเวลา

การเลือกรถ

ในกรณีที่ผู้ยื่นใบสมัครที่มีข้อมูลครบถ้วน แต่รถที่เสนอไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงการ และคณะกรรมการไม่เห็นชอบ ผู้ยื่นใบสมัครสามารถคัดเลือกรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าคันใหม่ทดแทนได้

การทดสอบ

1.การยื่นใบสมัคร ต้องมีผลการทดสอบของรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า รุ่นเดียวกับที่เสนอ กรณีที่เป็นรถรุ่นสามตอน ก็ต้องแสดงผลทดสอบของรถรุ่นสามตอน ไม่สามารถนำผลของรถสองตอนมาใช้ได้ เนื่องจากเป็นรถคนละรุ่นกันและอาจมีปัญหาในการยื่นจดทะเบียน ดังนั้นผู้ผลิตที่ยังไม่ได้นำรถเข้าทดสอบ หรือมีผลทดสอบบางรายการแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ขอให้รีบนำรถเข้าทดสอบให้ครบถ้วนก่อน มิฉะนั้นเอกสารการสมัครจะไม่สมบูรณ์

2.รายการทดสอบ ที่โครงการกำหนดให้ดำเนินการ ประกอบด้วย

1.การทดสอบระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ ที่ความเร็วคงที่ 45 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
2.การทดสอบการวิ่งที่ความเร็ว 45 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ไม่น้อยกว่า 30 นาที
3.การทดสอบการวิ่งผ่านน้ำ ที่ มจธ บางขุนเทียน

3.หากมีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนด ไม่ครบ 20 ราย โครงการจะขยายเวลาการรับสมัครออกไป ดังนั้นผู้ผลิตที่ยังมีผลทดสอบไม่ครบถ้วน ควรเร่งนำรถเข้าทดสอบ

4.ผู้ผลิตที่ประสงค์จะนำรถไปทดสอบกับหน่วยงานอื่นนอกเหนือจากสถาบันยานยนต์ ขอให้แจ้งมาทางโครงการเพื่อให้โครงการประสานกับหน่วยทดสอบนั้นๆ เกี่ยวกับวิธีการทดสอบให้เป็นไปตามข้อกำหนด