เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดประชุมคณะกรรมการ โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า และได้พิจารณาให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ ตุ๊กตุ๊กให้เปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า ระยะทดลองตลาด จำนวน 17 คัน เพื่อนำร่องการใช้งานรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าส่วนบุคคล โดยผู้ประกอบการที่ได้รับการพิจารณาจะได้การสนับสนุนร้อยละ 85 ของราคารถ และต้องส่งมอบรถเก่าให้กับโครงการ

ผู้ประกอบการ 17 รายที่ได้รับความเห็นชอบ ได้แก่

1 นิติบุคคลอาการชุดไอดีโอมอร์ฟ 38 คอนโดมิเนียม
2 บริษัท ปาร์คฟิโก้ จำกัด
3 นิติบุคคลอาคารชุดเพิร์ล เรสซิเดนซ์
4 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
5 สมาคมวัฒนธรรมฝรั่งเศสแห่งกรุงเทพฯ

การรับสมัคร

1.การสมัคร กรณีที่เป็นนิติบุคคล เช่น บริษัท ห้างร้าน และผู้มีอำนาจไม่สามารถมายื่นใบสมัครเอง และมอบหมายให้ผู้แทนมายื่น จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้มายื่นเอกสาร และประทับตรา หนังสือลงนามโดยผู้บริหารบริษัท และมีสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจแนบมาด้วย

ผู้ผลิตรถ และรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้ารุ่นที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้

แนวทางและหลักเกณฑ์ฉบับนี้ โครงการได้จัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงเงื่อนไข และหลักเกณฑ์สำหรับผู้สนใจเข้ารับการสนับสนุนในโครงการ

โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า (eTukTuk) โดยการสนับสนุนของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน มีความประสงค์จะเปิดรับผู้ประกอบการที่มีรถตุ๊กตุ๊กประเภทรถส่วนบุคคล (รย.4) เข้าร่วมโครงการในระยะทดลองตลาด จำนวน 20 คัน จึงประกาศให้มีการสมัครรับการสนับสนุน  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้