Print

โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และดำเนินการโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (พน.) จะให้การสนับสนุนเงินลงทุนให้ผู้ประกอบการในการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กเดิม เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้านำร่องจำนวน 100 คัน แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะสาธิตเทคโนโลยี จำนวน 10 คัน ระยะทดลองตลาด จำนวน 90 คัน โครงการได้เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมระยะสาธิตเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 และปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการโครงการในวันที่ 15มกราคม 2561 นี้ และเห็นชอบให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ 8 ราย ได้แก่

1 น.ส.วรรณกานต์ กิจคุณาเสถียร
2 นายกฤษดา กฤตยากีรณ
3 นายวิชัย สุพัตรานนท์
4 น.ส.อมรพรรณ สุพัตรานนท์
5 นางสมบูรณ์ สุพัตรานนท์
6 นายอาทิตย์ พึ่งจันดุม
7 นายวิทยา สุวรรณท้าว
8 นายกฤษดา วิธี

และมีรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าที่ผู้ประกอบการเสนอและได้รับการสนับสนุน จำนวน 10 คัน จาก 4 บริษัท
โดยผู้ได้รับการสนับสนุนจะต้องทำสัญญากับโครงการภายใน 15 วัน และจัดซื้อรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าและนำรถเข้าจดทะเบียนภายใน 75 วัน สำหรับรถในระยะสาธิตทั้ง 10 คันนี้จะเป็นตัวอย่างของการใช้งานรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าสาธารณะบนท้องถนน

ผู้เข้าร่วมเป็นผู้คัดเลือกรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าเอง แต่รถที่เสนอจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของโครงการ ซึ่งกำหนดให้มีการรับประกันการใช้งานถึง 3 ปี และมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น บริการ wi-fi ฟรี และบริการชาร์จโทรศัพท์ในรถสำหรับผู้โดยสาร สามารถดูเส้นทาง ตำแหน่งรถใกล้เคียง และสามารถเรียกรถทางแอพพลิเคชั่นได้ และมีข้อมูลใช้พลังงาน และระยะทางวิ่ง สิ่งเหล่านี้จะเปลี่ยนโฉมการใช้บริการ ตุ๊กตุ๊กเดิมๆ เป็น SMART TUKTUK อีกด้วย