แนวทางและหลักเกณฑ์ฉบับนี้ โครงการได้จัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงเงื่อนไข และหลักเกณฑ์สำหรับผู้สนใจเข้ารับการสนับสนุนในโครงการ

โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า (eTukTuk) โดยการสนับสนุนของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน มีความประสงค์จะเปิดรับผู้ประกอบการรถตุ๊กตุ๊กประเภทรถรับจ้าง รย.8 เข้าร่วมโครงการในระยะสาธิตเทคโนโลยี จำนวน 10 คัน จึงประกาศให้มีการสมัครรับการสนับสนุน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ผลิตรถ และรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้ารุ่นที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้