ใบสมัครเข้าร่วมโครงการดัดแปลงรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า

หมายเหตุ รับสมัครเฉพาะสถาบันการศึกษาของรัฐ และเอกชนที่มีการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ ในระดับอาชีวศึกษา หรือปริญญาตรี เท่านั้น

คลิก สำหรับไฟล์ Wordคลิก สำหรับไฟล์ PDF

การดัดแปลงรถตุ๊กตุ๊กเป็นรถต๊กตุ๊กไฟฟ้า
โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า (eTukTuk)

1. หลักการและเหตุผล

ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เป็นที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า โครงการจะได้รับมอบรถตุ๊กตุ๊กเครื่องยนต์จากผู้เข้าร่วมโครงการ และต้องการส่งมอบรถตุ๊กตุ๊กเหล่านี้ให้กับสถาบันการศึกษา เพื่อดัดแปลงให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าและใช้งานเพื่อการศึกษาภายในสถาบันต่อไป