หลักสูตรการอบรม

post-image

28Apr

หลักสูตร C
การอนุรักษ์พลังงานในระบบอัดอากาศ

รูปแบบการเรียน : ออนไลน์โดยโปรแกรม Zoom

จบหลักสูตรแล้ว

post-image

27Apr

หลักสูตร B
การตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กรอย่างมืออาชีพ

รูปแบบการเรียน : ออนไลน์โดยโปรแกรม Zoom

จบหลักสูตรแล้ว

post-image

27Apr

หลักสูตร A
การอบรมการอนุรักษ์พลังงานในระบบชิลเลอร์

รูปแบบการเรียน : ออนไลน์โดยโปรแกรม Zoom

จบหลักสูตรแล้ว

post-image

15Feb

หลักสูตร A
การตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร

รูปแบบการเรียน : ออนไลน์โดยโปรแกรม Zoom

จบหลักสูตรแล้ว

post-image

16Feb

หลักสูตร B
การอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้ IOT กับงานด้านพลังงาน

รูปแบบการเรียน : เรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom

จบหลักสูตรแล้ว

post-image

20,21
Oct

หลักสูตร C
การอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้ IOT กับงานด้านพลังงาน

รูปแบบการเรียน : เรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom หรือ มาเรียนสดที่ มจธ.

จบหลักสูตรแล้ว

post-image

17Oct

เสวนา เรื่อง
ความเข้าใจด้านพลังงานยุค 2022

ออนไลน์โดยโปรแกรม Zoom

จบหลักสูตรแล้ว