โครงการสร้างขุมกำลังบุคลากร
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร

โครงการระดมสมองเพื่อสร้างจิตสำนึก ในการประหยัดพลังงาน ในครั้งนี้ จะประสบความสำเร็จได้ จะต้องเริ่มต้นจาก ผู้มีฐานความรู้ มีความซื่อสัตย์ และ รักชาติ เท่านั้น

Login:
Password:

  Password reminder

: : : ระดมสมองเพื่อสร้างจิตสำนึก ในการประหยัดพลังงาน : : :
"BEAT 2010" คืออะไร
  ใครคือผู้ดำเนินงาน
คัดเลือกอาคารเข้าร่วม? จำนวน?
อาคารต้องทำอะไรบ้าง
ที่ปรึกษาอาคารเป็นใคร
อาคารจะได้อะไรจากการเข้าร่วม
โครงการให้การสนับสนุน?
เกณฑ์การตัดสินเป็นอย่างไร
รางวัลคืออะไร
ถ้าไม่ได้รางวัล…คือผู้แพ้
อาคารใหม่ อุปกรณ์ทันสมัย
    ได้เปรียบหรือไม่
โครงการมีการประชาสัมพันธ์?
การเข้าร่วม “BEAT2010”
hit counter

เป้าหมายและแนวคิด

เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานในระดับประเทศ ที่มุ่งหวังให้เกิดการรับรู้และมีส่วนร่วมของมวลชน โดยมีสื่อ (Media) คืออาคารที่มีชื่อเสียง จาก 6 กลุ่มอาคาร เป็นตัวกลางในการสร้างความเข้าใจและการรับรู้ด้วยกลยุทธ์ การสร้างคู่เปรียบเทียบหรือคู่แข่งขัน ให้อาคารที่มีชื่อเสียงมาดำเนินการอนุรักษ์พลังงานเปรียบเทียบกัน พร้อมกับสร้างระบบฐานข้อมูลวิธีบริหารจัดการใช้พลังงานของแต่ละอาคารที่เปิดเผยผ่านระบบ Internet ให้มวลชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษา ตรวจสอบ แก้ปัญหา ปรับปรุง เพื่อประหยัดพลังงาน (2 Ways communication)

ผลลัพธ์ของโครงการ นอกจากจะได้อาคารที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการใช้พลังงาน (Building Energy Awards of Thailand; BEAT) สร้างองค์ความรู้ถ่ายทอดไปยังอาคารที่มีลักษณะคล้ายๆ กัน ยังได้ช่วยสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานสู่มวลชน ช่วยสร้างแนวทางใหม่ๆ ในการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง และช่วยสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ทั้งที่เรียนด้านพลังงานมาหรือไม่ก็ตาม) เพื่อเป็นทรัพยากรประเทศต่อไป

DOWNLOAD

  คู่มือการเข้าร่วมโครงการ

 ข้อกำหนดในการคัดเลือกที่ปรึกษาร่วมโครงการ

ตัวอย่างมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

   มาตรการปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ในระบบไฟฟ้า

 มาตรการปรับลดแรงดันไฟฟ้าของหม้อแปลงไฟฟ้า

มาตรการลดจำนวนหลอดไฟฟ้าที่เกินความจำเป็น

อ่านต่อ...

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผน
หน่วยวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

Copyright ® 2010 Beat2010.net

 เกี่ยวกับโครงการ   การเข้าร่วมโครงการ   อาคารที่เข้าร่วม   การคัดเลือกที่ปรึกษา   ข่าว/กิจกรรม    ติดต่อเรา